Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:478 (2013-2014)
Innlevert: 28.02.2014
Sendt: 03.03.2014
Besvart: 07.03.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): I forbindelse med en pågående narkotikasak i Bergen har advokat John Christian Elden fremsatt en rekke påstander om politiets opptreden i saken. Politiet innehar stor makt over norske innbyggere. Stortinget har tidligere uttrykt tillit til at politiet ikke misbruker maktmidlene de har til rådighet. Tillit til politiet er avgjørende for at rettsstaten skal fungere. Advokat Elden kommer med alvorlige påstander.
Vil justisministeren undersøke påstandene?

Begrunnelse

Påstandene er framsatt i en bloggpost publisert på nettet den 27.02.14.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg er kjent med innholdet i advokat Eldens artikkel av 27. februar d.å. om ovennevnte sak. Jeg kan fullt ut slutte meg til at det er viktig at politiet har stor tillit i befolkningen. Ulike målinger viser nettopp at befolkningen har stor grad av tillit til politiet. Dette er et gode som vi må ivareta.
Imidlertid finner jeg det uriktig å gå inn i en straffesak som er under etterforsking. Det er politiet og påtalemyndighetens oppgave å klarlegge hva som har skjedd og om det er grunnlag for straffeforfølgning. Dersom man skulle finne grunn til å klage på politiets framgangsmåte, kan slik klage fremmes for påtalemyndigheten.
I tilfeller der noen mener at politiet har begått straffbar handling, er det Spesialenheten for politisaker som vil måtte etterforske en slik sak.