Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:502 (2013-2014)
Innlevert: 06.03.2014
Sendt: 06.03.2014
Besvart: 13.03.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Når kommer det innregulerte retardasjonsfeltet på Gråmyra på plass?

Begrunnelse

I henhold til vedtatte reguleringsplan skal det bygges et retardasjonsfelt i tilknytning til avkjørselen på E6 ifra nord på Gråmyra i Levanger. Gråmyra er et viktig næringsområde i kommunen og det innregulerte retardasjonsfeltet vil imøtekomme mye av næringslivets behov. Retardasjonsfeltet er videre viktig i et trafikksikkerhetsaspekt, spesielt i dette tilfellet da sikten inn mot virksomhetene på Gråmyra er begrenset før man kommer til innkjøringen.
Tidligere distriktssjef i Statens vegvesen uttalte til Levangeravisa 29.08.2013 om at det var en ambisjon å få på plass avkjøringsfeltet i 2013, men at det ikke kom nok penger i revidert budsjett. Målet var i stedet å få det på plass i 2014. Videre har Levanger kommune sendt henvendelse til Statens vegvesen om saken.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det ble i 2011–2012 bygget om lag 0,9 km midtrekkverk på E6 på Gråmyra i Levanger kommune i Nord-Trøndelag. Reguleringsplanen som tiltaket er basert på, omfatter også en ytterligere om lag 0,25 km lang strekning hvor det opprinnelig var planlagt et retardasjonsfelt.
I forbindelse med planleggingen av tiltaket, ble det avdekket at grunnforholdene på den strekningen hvor det ble vurdert bygget retardasjonsfelt, var særlig utfordrende. Statens vegvesen gjennomførte derfor ekstra grunnboringer i byggefasen. Resultatene fra grunnboringen viste at det var behov for å senke veglinjen i forhold til det som var planlagt. En slik løsning ville medført vesentlige kostnadsøkninger i prosjektet, og Statens vegvesen vurderte at nytten av retardasjonsfeltet ikke lenger stod i forhold til kostnaden. Det planlagte retardasjonsfeltet ble derfor tatt ut av prosjektet.
Det planlagte retardasjonsfeltet er ikke prioritert i Statens vegvesen handlingsprogram 2014-2017. Basert på en vurdering av dagens trafikkforhold på strekningen, og med dagens nedsatte fartsgrense på 70 km/t, mener Statens vegvesen at trafikksikkerheten på nåværende tidspunkt er tilfredsstillende ivaretatt med de tiltak som er gjennomført.
Basert på tilrådninger fra konseptvalgutredningen for transportløsningen for Trondheim – Steinkjer, resultater fra ekstern kvalitetssikring (KS1) og regjeringens behandling, har Statens vegvesen startet opp et arbeid sammen med aktuelle kommuner og Nord-Trøndelag fylkeskommune for å vurdere en helhetlig utvikling av E6 fra Stjørdal til Steinkjer. Vurderinger av tiltak på den aktuelle strekningen på Gråmyra inngår i dette.