Skriftlig spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:532 (2013-2014)
Innlevert: 13.03.2014
Sendt: 13.03.2014
Besvart: 20.03.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF)

Spørsmål

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF): I 2011 ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle følge opp tiltak 25 i Handlingsplan mot menneskehandel (2011-2014), som omhandler forebygging og oppklaring av barn som forsvinner fra omsorgssenter eller asylmottak.
Hva har denne gruppen kommet frem til og er det iverksatt tiltak for å forebygge og oppklare forsvinninger som en konsekvens av dette arbeidet?

Begrunnelse

I 2013 kom det 1070 enslige mindreårige asylsøkere. Samme året forsvant 93 fra mottaket eller omsorgssenteret de bodde på. Per nå er det 275 barn som har status som savnet. Denne gruppen er spesielt sårbar for å bli offer for menneskehandel.
Tiltak 25 i handlingsplanen mot menneskehandel (2011-2014) sier at man skal "fortsette innsatsen for å forebygge og oppklare at barn forsvinner fra omsorgssenter eller asylmottak".
I statusrapporten som kom i 2012 ble det nevnt konkrete tiltak som at samtlige omsorgssentre har utarbeidet interne rutiner for hvordan håndtere forsvinninger, og et rundskriv som tar for seg barnevernets ansvar for blant annet enslige mindreårige asylsøkere på mottak. Det ble også rapportert at i 2011 ble det satt ned en ny arbeidsgruppe med representanter fra Barne- og likestillings- og Justis- og beredskapsdepartementet (ledet av BLD) som skulle følge opp tiltak 25 videre. Gruppen hadde per april 2012 hatt møter med mottak, barnevernet, politiet og UDI for å kartlegge og vurdere gjeldene rutiner, utfordringer og erfaringer for å forebygge og oppklare ev. forsvinninger.
Etter denne statusrapporten kan vi ikke finne noen rapporter eller liknende for hva gruppen kom fram til eller hvilke tiltak som er satt i gang som en konsekvens av arbeidet.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Problemstillinger knyttet til barn som forsvinner fra et omsorgssenter eller et asylmottak berører ansvarsområdet til både Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år er under barnevernets omsorg, mens det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som har omsorgsansvaret for de som er mellom 15 og 18 år. Politiet har en sentral rolle når det gjelder oppfølging av forsvinningssaker. Dette svaret er derfor utarbeidet med innspill fra Justis- og beredskapsdepartementet.
Etatenes arbeid med spørsmål knyttet til forsvinninger følges og drøftes i en interdepartemental arbeidsgruppe som nevnt i spørsmålet fra stortingsrepresentant Toskedal. Arbeidsgruppen møtes ved behov for å koordinere innsatsen på området og sikre et godt tverretatlig samarbeid. Gruppen har videre besøkt aktuelle institusjoner og avholdt møter med representanter fra politiet og andre etater som arbeider på dette feltet.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har jevnlig kontaktmøter med Oslo kommune om arbeidet for å følge opp mindreårige som påtreffes i kriminelle miljøer og i rusmiljøer og som kan være utsatt for menneskehandel. Alle omsorgssentrene har utarbeidet klare rutiner for å håndtere forsvinninger av barn. Det kan også nevnes at rundskrivet Barneverntjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere og andre mindreårige personer i mottak, omsorgssentre og kommuner spesifikt omtaler hvordan barneverntjenesten skal håndtere saker hvor enslige mindreårige forsvinner fra asylmottak.
UDI har utarbeidet egne retningslinjer for å identifisere og gi oppfølging til denne gruppa. Når enslige mindreårige forsvinner fra mottak, har Utlendingsdirektoratet (UDI) rutiner for oppfølging, som blant annet innebærer at barnevern, verge, advokat og politi blir varslet. Det er i samarbeid med både politi og barnevern utviklet detaljerte oppfølgingsrutiner. Mottakene skal melde fra til nærmeste politimyndighet senest innen 24 timer om en enslig mindreårig asylsøker er savnet fra mottaket. Politiet vurderer i hvert enkelt tilfelle hvordan saken skal følges opp.
Som en oppfølging av tiltak 26 i Handlingsplanen, har Stortinget vedtatt nye bestemmelser i barnevernloven §§ 4-29 og 4-30 om beskyttelse av barn utsatt for menneskehandel. De nye bestemmelsene trådte i kraft 1.august 2012, og åpner for plassering i institusjon uten barnas samtykke i inntil seks måneder. For å ivareta barnas rettssikkerhet settes det samtidig klare og strenge vilkår for tiltakene. Det ble i statsbudsjettet for 2012 bevilget 17 mill. kroner til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Oslo kommune for å bygge opp et særskilt og tilrettelagte tilbud til denne gruppen utsatte barn. Dette ble økt til 20 mill. kr i 2013 og 2014. Disse midlene har konkret gått til økte personalressurser, kompetansebygging og utvikling av sikkerhetssystemer knyttet til de tilrettelagte tilbudene.
Mange av de som forsvinner fra mottak eller omsorgssentre gjør det etter svært kort tid. Ettersom norske myndigheter vet lite om søkerne på det tidspunktet, er disse sakene utfordrende å følge opp. Vi vet at en del av de som forsvinner dukker opp igjen, enten på mottak eller at de påtreffes av politiet.
Både politiet, barnevernet og utlendingsmyndighetene har et ansvar for å sikre at mulige mindreårige utsatte får tilrettelagt oppfølging. Den tilbakemeldingen vi har fått fra interesseorganisasjoner, Oslo kommune og Bufetat, er at det er behov for et enda bedre samarbeid mellom berørte instanser i disse sakene. Her vet vi at det er en del utfordringer, både når det gjelder mottaks- og politisiden, men også når det gjelder barnevernets sektoransvar overfor denne gruppen. Disse sakene er ofte kompliserte og det er mange aktører som er involvert. Da blir det særlig viktig med et godt og strukturert tverretatlig samarbeid.
UDI igangsatte nylig et prosjekt som har som mandat å foreta et større kartleggingsarbeid for å få en oversikt over sammenhenger og utfordringer når det gjelder barn som forsvinner fra mottak. Kartleggingen har vist at forsvinninger fra mottak er en sammensatt problemstilling, der mistanke om menneskehandel er ett av flere forhold som må belyses. Problemstillingen handler i stor grad også om aldersfastsettelse, annen identitetsfastsettelse, tilrettelagt botilbud, oppfølging av personer med særskilte behov, kriminalitetsbekjempelse og informasjonsflyt mellom sektorene.
I noen kommuner er det opprettet tverretatlige operative team (TOT). Disse fungerer som et koordineringsteam som tar ansvar for å koordinere oppfølgingen mellom etatene etter å ha fått melding om at et barn antas å være offer for menneskehandel. Her vil ansvar, oppgaver, fremdrift og hvordan informasjon bør utveksles, bli avklart.
Vi vil gjennomgå dagens rutiner på nytt med tanke på å identifisere hvor det kan finnes ytterligere forbedringspotensial og samtidig bygge videre på god praksis, slik som opprettelsen av TOT er et eksempel på. Samtidig vet vi at det er et behov for økt kompetanse og bevissthet rundt disse sakene. Derfor vil vi blant annet oppdatere rundskrivet Barnevernets ansvar for mindreårige som er utsatt for menneskehandel og samarbeid med andre etater i løpet av 2014. Rundskrivet ble sendt ut årsskiftet 2010/2011 til landets kommuner, fylkesmenn, omsorgssentre og asylmottak.
Det er alvorlig når barn forsvinner fra et omsorgssenter eller et asylmottak. Utnyttelse av barn til menneskehandel krenker menneskerettighetene på det groveste, og er en alvorlig form for kriminalitet. Regjeringen vil derfor fortsette arbeidet med bekjempelse av menneskehandel og overgrep mot barn.