Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:541 (2013-2014)
Innlevert: 14.03.2014
Sendt: 17.03.2014
Besvart: 24.03.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Regjeringen jobber nå med å gjennomføre forsøksordning for lokal forvaltning av snøskuter.
Vil kommunene kunne bruke ekspropriasjon for å få gjennom snøskuterløyper eller er løypene avhengig av at grunneierne gir sitt samtykke?

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Forsøksordningen er etablert som et forsøk etter lov om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven). Det er utarbeidet nærmere regler for gjennomføring av forsøket i form av en standardisert forskrift som kommunene som deltar i forsøket må vedta.
Det fremgår av denne forskriften at kommunene ikke kan treffe vedtak om snøscooterløyper før de aktuelle grunneierne har samtykket.
Det er ikke lagt opp til ekspropriasjonsadgang for å få etablert snøskuterløyper i forsøksordningen. Det er ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justisdepartementet heller ikke hjemmel for ekspropriasjon til snøscooterløyper etter plan- og bygningsloven eller oreigningslova.