Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:566 (2013-2014)
Innlevert: 21.03.2014
Sendt: 21.03.2014
Besvart: 27.03.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Hva vil kunnskapsministeren gjøre for å sikre at ingen barnehager drives etter metoder som ikke er tilstrekkelig utprøvd, og kan være skadelige for barns utvikling?

Begrunnelse

Arbeidet med en ny rammeplan for barnehagen er inntil videre utsatt, fordi regjeringen ønsker å se rammeplanarbeidet i sammenheng med en lovrevisjon. Det er gode faglige argumenter for dette. Målet må være å få på plass et regelverk som kan kvalitetssikre barnehagenes virksomhet i like sterk grad som tilfellet er for skolen i dag, der det blant annet finnes en egen godkjenningsordning for unntak og forsøksvirksomhet. Inntil et slikt regelverk er på plass, vil det fortsatt gjelde svært stor metodefrihet for barnehagene.
I det siste har forskere gjennom media stilt store spørsmålstegn ved metodene som anvendes i flere barnehager. Inntil et nytt regelverk er på plass, kanskje ikke før i 2016, hva vil kunnskapsministeren gjøre for å sikre at ingen barnehager drives etter metoder som kan være skadelige for barns utvikling.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Det følger av barnehageloven § 7 at barnehageeier skal drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Dette innebærer at det også er barnehageeier som konkret bestemmer hvordan barnehagedriften skal innrettes og organiseres for å oppfylle regelverket.
Forskrift om rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver gir retningslinjer for det pedagogiske arbeidet i barnehagene. Det følger av barnehageloven at barnehageeier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold, dvs. at barnehageeier er gitt en frihet og et stort ansvar i vurderingen av hvordan barnehageeier ønsker å følge opp de enkelte delene av rammeplanen. Jeg vil i denne forbindelse understreke at det er barnehageeiers ansvar at personalet har tilstrekkelig kompetanse, bl.a. for å sikre en forsvarlig bruk av ulike pedagogiske metoder i det pedagogiske arbeidet. Nødvendig kunnskap om samarbeidet med foreldrene og hvordan barnehagen skal ivareta personvernhensyn er videre noe eier skal sørge for at de ansatte har. Jeg har tillit til at eier og personalet driver et barnehagetilbud i tråd med lov og rammeplan.
Samtidig vil jeg understreke at der det kan stilles spørsmål ved barnehagenes praktisering av rammeplanen skal kommunen som barnehagemyndighet følge opp med veiledning og tilsyn. Praksis som kan være skadelig for barns utvikling vil være brudd på lov og forskrift, og kommunen kan med hjemmel i barnehageloven § 16 i slike tilfeller gi pålegg om retting av uforsvarlige og ulovlige forhold.
Rammeplangruppen leverte sitt forslag til revidert rammeplan til Utdanningsdirektoratet den 15. februar 2014. I tråd med mandatet den forrige regjeringen utarbeidet for gruppen, ble behovet for å gjøre endringer i rammeplanens del en og to utredet. Rammeplanens del tre om planlegging og samarbeid var gruppen derimot ikke bedt om å vurdere. Jeg mener at oppdraget gruppen ble gitt dermed ikke var egnet til å avklare utfordringen representant Torgeir Knag Fylkesnes peker på. Jeg mener at også endringer i rammeplanens del tre må utredes som del av rammeplanarbeidet for å sikre helhet og kvalitet i arbeidet. Målet må være å revidere rammeplanens ulike deler samlet, ikke å gjøre en begrenset revidering så raskt som mulig. En slik helhetlig revidering vil gi oss den nødvendige muligheten til å sikre tydelige rammer for barnehagenes pedagogiske arbeid.
For å få til en helhetlig revidering av rammeplanen er det nødvendig å gjøre et lovarbeid som tydeliggjør rammene for barnehagens arbeid med bl.a. vurdering og dokumentasjon. En slik tydeliggjøring av plikten til vurdering og dokumentasjon etter dagens regelverk vil sikre et godt utgangspunkt for en helhetlig revisjon av rammeplanens ulike deler. Før jeg går i gang med den helhetlige revideringen av rammeplanen vil jeg derfor legge fram for Stortinget forslag til nødvendige endringer i barnehagelovens innholdsbestemmelse (§ 2).