Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:583 (2013-2014)
Innlevert: 25.03.2014
Sendt: 25.03.2014
Besvart: 02.04.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): I Nasjonal transportplan 2014-23, som regjeringen har sagt de vil overoppfylle, er målsettingen å øke sykkelandelen fra dagens 4 pst. til 8 pst. innen utgangen av planperioden.
Hvordan vil statsråden sikre at Statens vegvesens regionvegkontorer får inn i sine planer bygging av sammenhengende sykkelveger over lengre strekninger?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg vil vise til at vegprosjekter planlegges med utgangspunkt i Håndbok 017 Veg- og gateutforming, som igjen er en del av vegnormalene. I Håndbok 017 er det kriterier for når det er behov for egne gang- og sykkelveger langs hovedvegnettet. Kriteriet er; når forventet gang- og sykkeltrafikk er over 50 gående og syklende i døgnet, eller det er skoleveg. Statens vegvesen kan velge å anlegge gang- og sykkelvegen langs lokalvegnettet istedenfor langs riksvegen dersom dette gir den beste løsningen for gang- og sykkeltrafikken. For gater gjelder andre krav. Dette betyr at når det bygges nye riksveger, og det forventes en viss gang- og sykkeltrafikk, skal gang- og sykkeltrafikken ha en løsning som henger sammen på lik linje med motorisert trafikk. For vegtunneler er det litt mer komplisert. Dette velger jeg ikke å gå inn på her, ettersom det er et eget spørsmål fra representanten Eirin Sund om dette. Prioriterte gang- og sykkeltiltak langs eksisterende riksveger i HP 2014 – 2017 er utbygging av sammenhengende hovednett for sykkeltrafikken i byer og tettsteder, skoleveger, andre sykkelveger, sikring av krysningspunkter og utbedringer etter sykkelveginspeksjoner. Jeg kan vise til at det i handlingsprogrammet for 2014 – 2017 er planlagt å bygge 220 km gang- og sykkelveg, hvorav 47 km er en del av sammenhengende sykkelnett i byer og tettsteder.