Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:585 (2013-2014)
Innlevert: 25.03.2014
Sendt: 25.03.2014
Besvart: 03.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Vil statsråden ta initiativ til at Kunnskapssenteret og eventuelt Nasjonalt Råd for Kvalitet og prioritering vurderer saken for å sikre at norske pasienter får enhetlig og best mulig behandling?

Begrunnelse

Både Drammens Tidende 17.2.14. og Landsforeningen for Nakkeskadde (LFN) i brev til meg 28.2.14 har satt fokus på at det er faglig uenighet og ulik diagnose og behandling av det Landsforeningen omtaler som alvorlige leddbåndskader i nakken.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Spørsmålet fra stortingsrepresentant Micaelsen har vært forelagt Helsedirektoratet, som i brev av 26. mars 2014 redegjør for problematikken rundt diagnostikk og behandling av nakkeskader. Denne problematikken har for øvrig vært tatt opp i en rekke spørsmål til skriftlig besvarelse de siste fem – seks år.
Av Helsedirektoratets brev går det frem at nakkeskader er vanlig i befolkningen. Det angis at 27 – 47 prosent av den yrkesaktive befolkningen opplever nakkesmerter i løpet av et år. Nakkesmerter graderes fra 1 til 4 etter alvorlighet, der grad 4 innebærer symptomer på alvorlig patologi.
Diskusjonen om håndtering av pasienter med alvorlige nakkeskader har vært knyttet til både diagnostikk og behandling. Spesielt har det vært oppmerksomhet om muligheten for å påvise instabilitet i øvre nakkeledd og spørsmål om eventuell operativ behandling av dette.
Helsedirektoratet opplyser at det er sparsom dokumentasjon om sammenheng mellom kliniske symptomer og funn ved bildediagnostikk ved nakkelidelser. Det er ikke godt samsvar mellom radiologiske funn og sykdomstilstand. I en oppsummering fra nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fra 2006 ble det ikke funnet grunnlag for at bildediagnostiske metoder viste forandringer som kunne knyttes til nakkeslengskade og ha terapeutisk betydning.
De senere år har det vært interesse for undersøkelser med såkalt ”dynamisk MRI” og ”funksjonell MRI”, som innebærer MR-undersøkelse av nakken i ulike posisjoner. Det mangler internasjonale retningslinjer for slik diagnostikk. Helsedirektoratet ba i november 2013 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om å foreta en kunnskapsoppsummering (status og oppdatering) om diagnostikk av nakkeskader med spesiell fokus på bruk av MRI og ”dynamisk MRI” eller ”funksjonell MRI” for å belyse eventuell instabilitet/ligamentskader i nakken. Når kunnskapsoppsummeringen foreligger, kan det bli aktuelt for Helsedirektoratet å be Kunnskapssenteret om gjøre en ”metodevarsling”, dvs. en oppsummering av studier på et tidlig stadium, knyttet til aktuelle behandlingsformer på området.
En eventuell foreleggelse av saken for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten bør komme i etterkant av kunnskapsoppsummeringen og et eventuelt metodevarsel.
Hva angår operativ behandling av nakkeskader, opplyser Helsedirektoratet at operasjoner på andre indikasjoner enn de som brukes innenfor det norske helsevesenet ikke har vitenskapelig dokumentert effekt. Praksis i Norge er lik den i våre naboland. Det er kjent at det ved enkelte institusjoner i Mellom-Europa legges større vekt på bildediagnostikk og at det er utført operativ fiksasjon av nakken hos en rekke pasienter, også enkelte pasienter fra Norge. I følge Helsedirektoratet er slik diagnostikk og behandling omstridt.