Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:622 (2013-2014)
Innlevert: 31.03.2014
Sendt: 01.04.2014
Besvart: 08.04.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Det er et politisk mål at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Det er behov for en ny handlingsplan for å nå dette målet. Det er viktig å involvere berørte parter i utformingen av planen.
Når kan vi forvente at regjeringen legger frem en ny handlingsplan, for å sikre god fremdrift i arbeidet slik at Norge er universelt utformet innen 2025?

Begrunnelse

Regjeringens ambisjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Den forrige regjeringen la frem en egen handlingsplan for å oppnå målet og denne var et viktig verktøy for å engasjere kommuner, fylkeskommuner og private til å ta sitt ansvar for å oppnå målet. Det var også viktig å samordne innsatsen fra de ulike fagdepartementene. Den forrige handlingsplanen hadde gode effekter i kommune-Norge.
Den nye regjeringen har sagt at de vil legge fram en tilsvarende handlingsplan, da den forrige ble avsluttet 31.12.2013. Høsten 2013 inviterte regjeringen ulike parter til dialog og innspill vedrørende ny handlingsplan. Regjeringsapparatet besitter nå mye viktig informasjon og kunnskap og det er skapt forventninger blant organisasjoner, forskningsmiljøer og forvaltningsorganer om at det skal komme en ny handlingsplan for universell utforming.
Imidlertid er det enda ikke klart når en ny handlingsplan for universell utforming kan forventes. Det er viktig raskt å få på plass en ny plan for å sikre fremdriften.
Det er avgjørende å involvere berørte parter i utarbeidelsen av konkrete tiltak, og i de overordnede perspektivene i handlingsplanen.
I arbeidet med den utgåtte planen, var ulike miljøer med i referansegrupper for prosjekter og i det overordnede planarbeidet. Det viste seg å ha god effekt, ikke minst av hensyn til engasjement og forankring.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Regjeringen skal arbeide videre for et universelt utformet samfunn. Dette er gjort klart i regjeringens politiske plattform. Som Barne-, likestillings- og inkluderingsminister har jeg ansvaret for å koordinere politikken for universell utforming. Universell utforming har et bredt nedslagsfelt og ansvaret for å gjennomføre tiltak ligger til en rekke departementer. Det er viktig at disse tiltakene samordnes og utfyller hverandre. Universell utforming er av særlig betydning for at personer med nedsatt funksjonsevne kan få like rettigheter og muligheter.
Det har tidligere vært gjennomført handlingsplaner for arbeidet med universell utforming. Det foreligger omfattende dokumentasjon og evalueringer av tidligere handlingsplaner. I tillegg er det innhentet synspunkter fra faginstanser og interesseorganisasjoner på hvilke utfordringer og problemer som gjenstår, og hvordan disse kan løses.
Det har vært nødvendig å gjøre grundige vurderinger av hvilke sektorer som nå fungerer godt og hvilke som trenger fortsatt oppmerksomhet gjennom prioritert og koordinert innsats. Denne prosessen er nå i sluttfasen.
Regjeringen vil på dette grunnlag avklare om det skal etableres en ny handlingsplan for universell utforming eller om arbeidet skal videreføres i en annen form.