Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:623 (2013-2014)
Innlevert: 31.03.2014
Sendt: 01.04.2014
Besvart: 09.04.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Vil arbeidsministeren som ledd i arbeidet mot sosial dumping øke innsatsen retta mot fiskeindustrien, og for eksempel ta grep sammen med partene for å gjøre det lettere å allmenngjøre tariffavtaler eller iverksette et eget bransjeprogram i fiskeindustrien?

Begrunnelse

Et arbeidsliv uten sosial dumping er avgjørende både for å sikre anstendige arbeidsvilkår for den enkelte, og for at seriøse virksomheter ikke skal tape i konkurranse med useriøse. Et ryddig arbeidsliv forutsetter systematisk innsats fra partene i arbeidslivet og det offentlige mot useriøsitet.
På NRK nyheter kom det 31.mars i år fram at et vikarbyrå gir arbeidere lavere lønn enn de skal ha, og i følge NRK forsøker de også å skjule opp mot 18 timers arbeidsdager. Andre oppslag har også tidligere avdekt kritikkverdige forhold i fiskeindustrien. Selv om et fåtall bedrifter er involvert i sosial dumping går det ut over omdømmet til en hel næring. Gjennom arbeidet med handlingsplanene mot sosial dumping har det i utpekte bransjer blant annet blitt iverksatt tiltak som bransjeprogram og allmengjøring av tariffavtaler. FAFO har konkludert med at handlingsplanene har hatt god effekt.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Arbeidstilsynet har styrket tilsynet med fiskeindustriens etterlevelse av arbeidsmiljøregelverket de siste årene, som en del av tilsynet mot sosial dumping. Det legges vekt på at tilsynene gjennomføres der fisket foregår. Det er gitt en rekke reaksjoner for blant annet brudd på arbeidstidsbestemmelsene, manglende opplæring og manglende tiltak for å unngå skader.
Jeg mener det er viktig å signalisere overfor alle som driver innenfor næringen at de må forholde seg til de lover og regler som gjelder i norsk arbeidsliv. Jeg mener den beste måten å oppnå dette på er å fortsette Arbeidstilsynets strategi med aktive og uanmeldte tilsyn, samt å stadig jobbe for et bedre og tettere samarbeid med andre etater som for eksempel skatteetaten og politiet. Jeg finner også grunn til å poengtere partenes ansvar og rolle for å utvikle seriøsitet i bransjen. Det viktige samarbeidet mellom partene og Arbeidstilsynet på dette området må videreføres.
Det er også grunn til å vise til de nye likebehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven som innebærer at arbeidstakere som leies ut fra vikarbyrå, skal ha minst de samme lønns- og arbeidsvilkår som de ville fått ved direkte ansettelse hos innleier. Kravet til likebehandling gjelder lønn, utgiftsdekning, arbeidstid, ferie og fridager.
Allmenngjøring er det som kjent Tariffnemnda som tar stilling til, og da etter begjæring fra minst en av partene i arbeidslivet. Tariffnemnda har, meg bekjent, ikke mottatt noen begjæring om allmenngjøring i fiskeindustrien.
I 2009 ble det gjennomført endringer i allmenngjøringsloven for å gjøre ordningen mer effektiv og enklere å anvende. Blant annet ble det innført en egen formålsbestemmelse og vilkårene for å kunne allmenngjøre ble tydeliggjort. Det ble imidlertid ikke gjort endringer i selve dokumentasjonskravet.
Dersom forholdene i bransjen er så ille som det hevdes fra enkelte hold, og partene mener allmenngjøring kan være et hensiktsmessig tiltak for å bedre forholdene i bransjen, er jeg trygg på at allmenngjøringsregelverket ikke vil være til hinder for at det kan fremsettes en begjæring fra partene som kan tas til behandling i Tariffnemnda.
Samarbeidet mellom myndighetene og arbeidslivets parter om bransjeprogrammer følges opp innenfor renhold, uteliv og deler av transportnæringen. Arbeidstilsynet gjennomfører en særskilt satsing overfor disse bransjene, men også overfor andre utsatte bransjer. Blant annet skal Arbeidstilsynet i 2014 prioritere å hindre useriøsitet og sosial dumping ved å føre tilsyn i bransjer hvor årlige risikovurderinger viser at det er særskilt risiko for brudd på arbeidsmiljølovgivningen. Fiskeindustrien har særskilte utfordringer knyttet til mange små virksomheter, sesongarbeidsplasser og økende bruk av og behov for utenlandsk arbeidskraft mv.
Det er derfor viktig at både partene og myndighetene viderefører iverksatt arbeid og samarbeid for å sikre seriøsitet i næringen.