Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:628 (2013-2014)
Innlevert: 02.04.2014
Sendt: 02.04.2014
Besvart: 08.04.2014 av utenriksminister Børge Brende

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På hvilken måte vil utenriksministeren – i samråd med kulturministeren - følge opp FN-rapporten om kunstnerisk ytringsfrihet?

Begrunnelse

Undertegnede viser til at utenriksministeren har varslet en egen stortingsmelding om menneskerettigheter. Undertegnede imøteser dette, og mener det er viktig at det anlegges et bredt MR-perspektiv i meldingen – som også inkluderer kulturelle rettigheter.
I denne forbindelse vil undertegnede blant annet vise til kunstnerisk ytringsfrihet. I mars 2013 kom den første FN-rapporten på dette området, "The right to freedom of artistic expression and creativity", fra FNs spesialrapportør for kulturelle rettigheter. Den fremhever mange av problemene knyttet til brudd på kunstnerisk ytringsfrihet på et generelt nivå, og påpeker at problemene til nå ikke har blitt adressert systematisk – om i det hele tatt – av mellomstatlige organisasjoner.
Undertegnede ser det som naturlig at kunstnerisk ytringsfrihet også inkluderes i stortingsmeldingen om menneskerettigheter, og at norske myndigheter på egnet måte bidrar med tiltak for å styrke den kunstneriske ytringsfriheten.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Arbeidet for å fremme menneskerettigheter skal gjennomsyre alle deler av den norske utenriks- og utviklingspolitikken. Ytringsfrihet, også for kunstnere, er en sentral del av dette.
Norge var medforslagsstiller til resolusjonen om kunstnerisk ytringsfrihet i FNs menneskerettighetsråd i fjor under behandlingen av FNs spesialrapportørs rapport om kunstnerisk ytringsfrihet i Genève. Rapporten var for øvrig den første i sitt slag og avdekket mange former for brudd på og sensur av kunstnerisk ytringsfrihet. I anledning rapporten om kunstnerisk ytringsfrihet arrangerte Norge sammen med spesialrapportøren et sidearrangement for å skape oppmerksomhet om rapporten. Kunstnere og menneskerettighetsforkjempere deltok med egne bidrag på arrangementet.
Som en direkte oppfølging av rapporten har Utenriksdepartementet gitt økonomisk støtte til et pilotarbeid - en landstudie om kulturelle rettigheter, herunder kunstnerisk ytringsfrihet. Studien omhandler Egypt og er utarbeidet av sivilsamfunnsaktører. Den vil bli oversendt FNs menneskerettighetsråd som en del av den ordinære gjennomgangen av menneskerettighetssituasjonen i Egypt, den såkalte UPR-gjennomgang.
Utenriksdepartementet støtter for øvrig flere sivilsamfunnsaktører som arbeider for fremme av kulturelle rettigheter i utviklingsland som Artwatch Africa, Freemuse og Fuuse som arbeider internasjonalt. Av norske aktører kan nevnes Kirkelig kulturverksted, Førdefestivalen og Norcode. Sistnevntes innsats er på opphavsrettsfeltet.
Menneskerettighetene er satt under press internasjonalt. Dokumenterte brudd på og manglende etterlevelse av menneskerettighetene preger mange land. I Regjeringens arbeid med melding til Stortinget om menneskerettigheter er målsettingen å få til en helhetlig og samlet politikk på feltet for å få til en reell forbedring. Innspill til meldingen fra sivilsamfunnet, inkludert organisasjoner som arbeider med kulturelle rettigheter og kunstnerisk ytringsfrihet, er meget verdifulle i dette arbeidet.