Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:661 (2013-2014)
Innlevert: 09.04.2014
Sendt: 10.04.2014
Besvart: 23.04.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Er fremdriften med ferdigstillelse av frivillighetsregisteret i rute, og hvordan er de frivillige organisasjonene involvert i dette arbeidet?

Begrunnelse

Den rødgrønne regjeringen satte i gang prosjekt for å ferdigstille frivillighetsregister, slik at intensjonen med frivillighetsregisteret kan oppfylles. Det var en klar forutsetning for arbeidet at de frivillige organisasjonene skulle involveres i dette arbeidet.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Frivillighetsregisteret ble opprettet i 2009 etter ønske fra frivillig sektor med mål om å forenkle samhandling mellom frivillig virksomhet og offentlige myndigheter. I dag er over 31 000 organisasjoner registrert og det er mellom 50 og 70 nyregistreringer hver uke.
Frivillighetsregisteret gir frivillig sektor tilgang på 1,5 mrd. kroner gjennom grasrotandelen og momskompensasjonsordningen. Fra 2014 er også overgangsordningen om fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner som ikke hadde automatinntekter i 2001 knyttet til Frivillighetsregisteret.
I Prop. 1 S (2011-2012) heter det: ”Formålet med Frivillighetsregisteret er å forbedre og forenkle samhandling mellom frivillig virksomhet og offentlige myndigheter. Frivillighetsregisteret skal også bidra til å øke kunnskap om frivillig sektor.” I 2012 satte Kulturdepartementet i gang et treårig prosjekt med det formål å sikre at innrapportering av data skal være enklest mulig for organisasjonene, og at data fra registrene på en best mulig måte kan bli benyttet av forvaltningen og andre. Arbeidet med videreutvikling skjer i tett samarbeid med frivillig sektor, representert ved Frivillighet Norge, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). I Prop. 35 S Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kulturdepartementet, Kap. 315 Frivillighetsformål, post 74 Frivillighetsregisteret heter det blant annet: ”Kulturdepartementet vil stille midler til rådighet for disse organisasjonene [NIF, LNU, Frivillighet Norge] til dette arbeidet.” Kulturdepartementet har etter søknad gitt 1,5 mill. kroner til NIF og 800 000 kroner til Frivillighet Norge til dette arbeidet i 2013 og 2014.
Etter ønske fra frivillig sektor har utvikling av en løsning for integrering av organisasjonenes medlemsregistre med Frivillighetsregisteret førsteprioritet i arbeidet med registeret. Departementet har inngått et samarbeid med organisasjoner som benytter seg av de medlemssystemene som Frivillighet Norge har valgt ut. Målsettingen er å sikre direkte involvering fra organisasjonenes side og ivareta brukerperspektivet i det videre arbeidet. Ettersom store og mindre organisasjoner har ulike behov, har departementet opprettet to arbeidsgrupper med deltakelse fra NIF og Frivillighet Norge. Arbeidsgruppene har jevnlig møter med departementet og Brønnøysundregistrene. Målet er å ferdigstille en løsning i 2014 som vil bli implementert i løpet av 2015.
Det er en overordnet målsetting å få flere departementer og ytre etater til å ta i bruk Frivillighetsregisteret i sin samhandling med frivillig sektor. Kulturdepartementet har bedt alle departement om å gjennomgå sine tilskuddsordninger med sikte på forenkling, og oppfordrer i denne sammenhengen til å bruke Frivillighetsregisteret.