Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:669 (2013-2014)
Innlevert: 10.04.2014
Sendt: 11.04.2014
Besvart: 24.04.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Sveinung Rotevatn (V)

Spørsmål

Sveinung Rotevatn (V): Er statsråden enig i at vi bør oppheve kirkeloven § 3,2 ledd om tilhørighet i Den norske kirke, og vil statsråden gjøre elektronisk inn- og utmelding av Kirka mulig?

Begrunnelse

Automatisk innmelding av nyfødte i trossamfunn er godkjent praksis i Norge. Elektronisk utmelding, foretatt av livsynsmyndige og voksne er ikke godkjent praksis.
Det er dåpen som gir medlemskap i Den norske kirke. Likevel blir nyfødte automatisk innmeldt som «tilhørige», så fremt en av barnets foresatte er medlem. Dette skjer uten at det blir gitt beskjed til foresatte om innmeldingen. Dette følger av kirkelovens § 3, andre ledd. Barna blir stående som «tilhørig» fram til de fyller 18 år, selv om 15 år er livssynsmyndig alder.
For å melde seg ut av Den norske kirke er prosessen annerledes. Her kreves en skriftlig underskrevet utmelding som må sendes med posten, da elektronisk utmelding ikke er godkjent. Stålsettutvalget vurderte det den gang som for tidlig å åpne for elektronisk ID (MinID/BankID) ved ordinær inn- og utmelding, fordi de antok at mesteparten av befolkningen ikke var fortrolig med slike registreringsformer.
Da det elektroniske medlemsregisteret ble etablert i 1999, ble det av praktiske hensyn tatt utgangspunkt i folkeregisteret. Et arbeidsutvalg nedsatt av Finansdepartementet mente det ville være for ressurs- og kostnadskrevende å etablere et selvstendig medlemsregister utenfor folkeregisteret. Meningen var da at dette registeret skulle være et første skritt på veien mot et selvstendig medlemsregister for Den norske kirke.
Det er også grunn til å stille spørsmålstegn ved Stålsettutvalgets vurdering av befolkningens fortrolighet med elektronisk ID. Elektroniske løsninger er i stadig større grad en del av menneskers hverdag, og vi mener at en mulighet for elektronisk utmelding som et supplement til den skriftlige, burde bære et alternativ for dem som allerede er fortrolige med slike løsninger.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Ordningen med tilhørighet fra fødselen av for barn av medlemmer i et trossamfunn gjelder for alle trossamfunn, jf. lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna (trossamfunnsloven) § 5. Kirkeloven § 3 om tilhørighet og medlemskap er en særbestemmelse for Den norske kirke. Barn anses å høre inn under Den norske kirke fra fødselen av såfremt en av foreldrene er medlem. Tilhørigheten medfører ingen forpliktelser for barnet eller foreldrene. Særbestemmelsen for Den norske kirke har hatt sammenheng med statskirkeordningen. Grunnlovsbestemmelsene om statskirkeordningen ble, som kjent, endret i 2012. Det kan være behov for å se nærmere på den konkrete bestemmelsen i kirkeloven § 3 andre ledd, men den må altså sees i sammenheng med den generelle reguleringen av tilhørighet i trossamfunnsloven. Det er et mål at Den norske kirke og de andre tros- og livssynssamfunnene behandles likt.
Ordningen med automatisk tilhørighet ble omtalt i utredningen fra Stålsett-utvalget, NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn. Utvalget har pekt på et behov for omlegging av de gjeldende ordningene, samtidig som utvalget mener at tros- og livssynssamfunnenes interne regler om barns tilhørighet skal kunne videreføres. Utvalgets utredning har vært på høring. Jeg vil ikke nå varsle konkrete endringer i reglene for automatisk tilhørighet i trossamfunnsloven eller kirkeloven, men jeg ønsker altså å se kirkelovens særbestemmelse om automatisk tilhørighet fra fødselen av i sammenheng med utvikling av ordningene for alle tros- og livssynssamfunnene.
For å melde seg ut av Den norske kirke kreves det etter kirkeloven skriftlig melding som alternativ til personlig henvendelse. Dette er helt i samsvar med ordningen for utmelding av trossamfunn også utenom Den norske kirke. Også spørsmålet om eventuell åpning for elektronisk inn- og utmelding i Den norske kirke bør sees i sammenheng med regulering av inn- og utmelding av tros- og livssynssamfunn generelt.
Det har, særlig de siste årene, vært gjennomført tiltak som vesentlig har forbedret kvaliteten i Den norske kirkes medlemsregister. Blant annet er det nå slik at kirkebokopplysninger føres elektronisk i tilknytning til dette registeret.