Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:675 (2013-2014)
Innlevert: 10.04.2014
Sendt: 11.04.2014
Besvart: 22.04.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Med bakgrunn i den dramatiske situasjonen på Træna, kan jeg be om svar fra ministeren på hva hun vil gjøre for at man ikke kommer i en situasjon der Hjørnesteinsbedriften på Træna blir lagt ned?

Begrunnelse

Træna er Norges eldste fiskevær med ca. 500 innbyggere. Nå er hele lokalsamfunnet truet av at hjørnesteinsbedriften har permittert 50 ansatte.
Tidligere i år fikk bedriften ny eier da den største aksjonæren i Modolv Sjøset AS, Austevoll Seafood AS slo seg sammen med Kvefi AS. Det nye selskapet har fått navnet Pelagia AS og er den største aktøren i det pelagiske markedet i Norge med rundt 20 fabrikker.
Pelagia AS vurderer nå fremtiden til alle anleggene. Legges fiskeindustribedriften på Træna ned vil ca.100 miste jobben, alle forstår at dette vil være dramatisk for Træna samfunnet.
De siste årene har det vært investert fler hundre millioner i offentlige kroner på Træna for at fiskeindustribedriften skulle kunne drive videre og utvikle seg. Staten har brukt ca. 250 millioner på ny fiskerihavn som snart står ferdig, i tillegg har fylkeskommunen satset tungt med innvesteringer i nytt fergemateriell og utbedring av fergekai. Det er også brukt betydelig summer på styrking av strømtilførselen og avsaltingsanlegg for å få nok strøm og ferskvann til bedriften.
Man kan ikke sitte stille og se at private aktører legger ned virksomheten når storsamfunnet har lagt ned store summer på infrastrukturtiltak.
Jeg forventer at ministeren tar saken på alvor og gjør det hun kan for at eierne vil satse videre på Træna.
Dette vil være avgjørende for at lokalsamfunnet Træna skal ha en eksistens også i årene fremover slik at de kan fortsette å bidra med verdiskapning til storsamfunnet.
Ser at Nordland Fylkeskommune har bedt om møte med regjering og eierne, håper at ministeren prioriterer dette og tar initiativ til et slikt møte.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Sjømatindustrien har en lovende fremtid i Norge, men det utelukker ikke behov for omstilling i deler av næringen. Lønnsomheten i pelagisk industri har vært svak over lang tid, og industrien er sårbar for markedsendringer. Dette påvirker tilgangen på arbeidskraft og kapital og svekker næringens innovasjon og konkurransekraft.
Jeg har imidlertid stor forståelse for at lokalsamfunnet er bekymret for utviklingen i fiskeindustrien på Træna. Ulønnsomme arbeidsplasser er usikre arbeidsplasser for den enkelte ansatte og for de kommunene dette gjelder. Hvis verdiskapingen i sjømatnæringen øker, kan det også skapes trygge, helårige og lønnsomme arbeidsplasser.
Jeg vil gjøre det jeg kan for å sikre en fortsatt levedyktig norsk sjømatindustri. En viktig forutsetning er at vi høster fiskeressursene på et bærekraftig nivå. De siste årene har dette ført til stor reduksjon i kvotene for norsk vårgytende sild og lodde, noe som dessverre gir seg utslag i lavere aktivitet ved mange pelagiske industrianlegg. Håpet er at den store økningen i makrellkvoten kan kompensere noe for dette.
Problemstillingen er omfattende, og det er ingen lettvinte løsninger. NOU-utvalget som har til oppgave å se på sjømatindustriens rammevilkår, vil komme med sin innstilling innen utgangen av 2014. Min ambisjon er at vi skal finne gode fremtidsrettede løsninger blant annet med utgangspunkt i utvalgets forslag.
Jeg kjenner ikke til Pelagias planer for sin virksomhet i Træna, og jeg vil ikke bidra til spekulasjoner om det. Jeg vil i tiden som kommer, skaffe meg oversikt over situasjonen.
Træna kommune og Nordland fylkeskommune bad like før påske om møte. Dette ønsket har jeg imøtekommet slik at vi kan drøfte de utfordringene de opplever knyttet til virksomheten i Nordland og i Træna.