Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:684 (2013-2014)
Innlevert: 23.04.2014
Sendt: 23.04.2014
Besvart: 30.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Kunnskapssenteret har nylig kommet med anbefalinger knyttet til HPV-vaksineringer.
Hvordan vil helse- og omsorgsministeren følge opp disse anbefalingene?

Begrunnelse

HPV-vaksinen ble inkludert i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i august 2009 av Stoltenberg 2 regjeringen.
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har på oppdrag fra Folkehelseinstituttet gjennomført en kunnskapsoppsummering om hvor effektiv vaksinen er både med tanke på kreftforebygging og helseøkonomi. Det er viktig å hele tiden justere vaksinasjonsprogrammene slik at de er i tråd med faglige anbefalinger.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: HPV-vaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2009. Det ble den gang besluttet innført et tilbud om en offentlig finansiert vaksinering i Norge for jenter i 7. klasse (12 år).
Oppslutningen om vaksinen er høy, opp mot 75-80 pst. for de kull som har fått tilbud om vaksinen. Fra høsten 2014 vil HPV-vaksinen tilbys det sjette kullet med jenter i 7. klasse. Det første kullet jenter som fikk tilbudet som 12-åringer, vil i løpet av skoleåret 2014-2015 fylle 18-19 år.
Kunnskapssenteret har nylig evaluert kostnadseffektiviteten ved å utvide tilbudet om en vaksine mot humant papillomavirus (HPV) til jenter og kvinner opp til 26 års alder og har sammenlignet dette med dagens praksis hvor jenter tilbys vaksinen i 12-13 års alder. Konklusjonen i rapporten fra Kunnskapssenteret er at det er kostnadseffektivt å utvide vaksinasjonstilbudet til jenter og kvinner opp til 26 år dersom man er villig til å betale 578 391 kroner for å vinne ett kvalitetsjustert leveår (QALY). Dersom man også inkluderer gevinsten for samfunnet, som for eksempel redusert tapt arbeidstid, vil prisen for å vinne ett kvalitetsjustert leveår være 553 691 kroner. Kunnskapssenterets rapport inneholder ingen anbefalinger til myndighetene.
Det er i den senere tid publisert studier som viser at HPV-vaksinen også har effekt på kreftformer som rammer menn. Kunnskapssenteret evaluerer for tiden kostnadseffektiviteten av også å inkludere HPV-vaksinen som tilbud til gutter og unge menn i vaksinasjons-programmet. Denne rapporten vil ventelig ikke foreligge før høsten 2014.
Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Folkehelseinstituttet (FHI), som statens fagorgan i vaksinespørsmål, om en tilråding om vaksinasjonsprogrammet for HPV-vaksinen bør utvides eller ikke. FHI må i sitt framlegg for departementet både ha utredet de økonomiske konsekvenser av en eventuell utvidelse og komme med forslag om hvordan den praktiske gjennomføringen kan skje.
Jeg ønsker å se spørsmålet om utvidelse av vaksinetilbudet til eldre jenter og unge kvinner i sammenheng med spørsmålet om også å inkludere gutter og unge menn. Det vil derfor gå noe tid før FHI fremmer et konkret forslag for departementet. En eventuell utvidelse av gruppen som skal tilbys gratis HPV-vaksine må også vurderes opp mot tilbud av vaksiner for andre viktige sykdommer.