Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:686 (2013-2014)
Innlevert: 23.04.2014
Sendt: 23.04.2014
Besvart: 29.04.2014 av finansminister Siv Jensen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hva vil statsråden gjøre for at taushetsplikten ikke skal være et hinder i kampen mot svart arbeid?

Begrunnelse

Aftenposten har i en reportasjeserie påvist at et firma siktet for hvitvasking, brudd på momslovgivningen og grovt bedrageri har fått skatteattest fra Skatteetaten. I 2013 utførte det siktede firmaet oppussingsarbeider for blant annet Skattedirektoratet. Skatteetatens taushetsplikt gjorde at de ikke kunne tipse oppdragsgiver om kravene. Tett samarbeid mellom ulike departementer og underliggende etater er avgjørende i arbeidet med bekjempelsen av svart arbeid og organisert kriminalitet.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Skatteunndragelser er et alvorlig samfunnsproblem og jeg vil følge opp arbeidet med å bekjempe svart arbeid.
Samtidig mener jeg det er viktig at de tiltak som iverksettes ikke går på akkord med skattyternes rettssikkerhet. Beskatning er et stort inngrep i eiendomsretten. Et godt skattesystem er avhengig av skattyternes tillit. Taushetsplikten er en grunnleggende rettssikkerhet for skattyter, og den skal verne om tillitsforholdet mellom de skatte- og avgiftspliktige og det offentlige. Derfor vil hensynet til skattyter ofte måtte gå foran offentlighetsbehovet på skatteområdet.
I serien som Aftenposten har hatt er det særlig fokusert på anskaffelsesreglene og skatteattestordningen. Jeg vil bemerke at skatteattestene bare er ment å skulle gi informasjon om skatterestanser på det tidspunktet attestene gis. Det er lite aktuelt å bygge ut attestene til også å omfatte opplysninger om at noen er mistenkt eller siktet for straffbare forhold. Det er et viktig prinsipp i norsk rett at man er uskyldig til det motsatte er bevist, og det vil være uheldig om taushetsplikten uthules slik at uskyldige aktører utelukkes fra markedet på grunnlag av slike forhold. Jeg vil også bemerke at tidligere Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2011 vurderte at EØS reglene etter en skranke for å kunne avvise en leverandør på grunn av antatte straffbare forhold når det ikke foreligger en rettskraftig dom.
Selv om det er viktig å bekjempe svart arbeid og annen økonomisk kriminalitet, mener jeg andre tiltak bør vurderes fremfor å lempe på reglene om taushetsplikt. Det legges for eksempel i dag ned store ressurser i kontrollvirksomhet og det vurderes tiltak for å styrke skattemyndighetenes samarbeid med politiet i arbeidet med ny handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. Vi er også opptatt av at skattemyndighetene har et tett samarbeid med andre offentlige myndigheter. Lovgivningen går langt i å gjøre unntak fra taushetsplikten for å tilrettelegge for at skattemyndighetene kan gi opplysninger til andre offentlige myndigheter som kan ha bruk for dem i sitt arbeid med bekjempelse av økonomisk kriminalitet. I disse tilfellene vil mottagende myndighet selv ha taushetsplikt om de mottatte opplysningene, hvilket bidrar til at opplysningene ikke brukes til andre formål enn det de ble innhentet for.