Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:737 (2013-2014)
Innlevert: 06.05.2014
Sendt: 06.05.2014
Besvart: 14.05.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helge André Njåstad (FrP)

Spørsmål

Helge André Njåstad (FrP): Hvordan vil statsråden opprette et tvisteløsningsorgan som håndterer konflikter mellom stat og kommune, og hvilket tidsperspektiv arbeides det med?

Begrunnelse

Ifølge regjeringsplattformen vil regjeringen opprette et tvisteløsningsorgan som håndterer konflikter mellom stat og kommune.
De fleste europeiske land har særskilte forvaltningsdomstoler eller lignende ordninger som kan løse tvister mellom staten og kommunene. Den norske mangelen kan derfor sies å stride mot det europeiske charteret om lokalt selvstyre, noe også Europarådets ekspertkomité slo fast i 2006. Ifølge charterets artikkel 11 har Norge plikt til å gi lokale myndigheter:

«...tilgang til judisiell overprøving for å sikre fri utøvelse av sin myndighet og respekt for slike prinsipper for lokalt selvstyre som er nedfelt i landets lovgivning eller grunnlag.»

Under kontaktmøtet mellom KS hovedstyre og Stortingets kommunal- og forvaltningskomité onsdag 23. april 2014, ble opprettelsen av en egen forvaltningsdomstol etterspurt av hovedstyremedlem Line S. Vennesland.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Jeg har satt ned en bredt sammensatt interdepartemental arbeidsgruppe som er i gang med å utrede hvordan en tvisteløsningsmekanisme kan opprettes. I dette arbeidet er det mange elementer som må utredes, blant annet hvilken form og hvilket virkeområde tvisteløsningsmekanismen skal ha. Forholdet til eventuelle private parter må også utredes grundig.
Etter planen skal arbeidsgruppen levere sin rapport til meg innen årsskiftet. Regjeringen vil deretter ta stilling til hvordan saken følges opp.