Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:739 (2013-2014)
Innlevert: 06.05.2014
Sendt: 07.05.2014
Besvart: 15.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Helse Nord har vedtatt å legge ned traumetilbudet i Bodø. Dette vil redusere muligheten for døgnbehandling for de aller sykeste traumepasientene. Når det regionale helseforetaket nå har ferdigbehandlet saken er det statsrådens ansvar å vurdere hvorvidt dette er i tråd med regjeringens prioriteringer.
Er statsråden enig med Helse Nord i at traumetilbudet i Bodø skal legges ned, eller vil statsråden sikre opprettholdelse av tilbudet i Bodø til denne svært utsatte gruppen pasienter?

Begrunnelse

I sitt svar på Dokument nr. 15:580 (2013-2014) understreker statsråden at det er behov for bredde i behandlingstilbudet for alvorlige psykiske traumer:

"Generelt vil jeg understreke at ved behandling for alvorlige psykiske traumer vil det som ved behandling av andre alvorlige psykiske lidelser være behov for et bredt spekter av tilbud."

Det har vært omfattende bekymringsmeldinger knyttet til både selve nedleggelsen og til om behandlingen i Helse Nord har hatt støtte i vurderinger basert på det faglig beste tilbudet til gruppen. Alvorlig syke mennesker risikerer nå å mangle et fullgodt behandlingstilbud. Dette understrekes ytterligere ved at det, sammen med nedleggelsen, iverksettes et flerårig kompetanseprogram. Det er grunn til å sette spørsmålstegn ved at dagens tilbud legges ned før noe nytt er ferdig bygget opp.
Det synes også klart at andre enheter med tilsvarende kompetanse som den helseforetaket nå ønsker å legge ned i Bodø ikke har kapasitet til å ta over pasienter.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har stor forståelse for at pasienter som har brukt traumetilbudet ved Nordlandssykehuset føler usikkerhet når dette nå blir erstattet av andre tilbud. Samtidig er det viktig å få frem at kompetansen ved denne enheten i all hovedsak skal overføres til det distriktspsykiatriske sentret i Bodø. Jeg vil også fremheve at det å styrke tilbudet til pasienter med traumelidelser nærmere der de bor er en riktig vei å gå.
Det fremgår av Helse Nords vedtak at ett DPS i hvert helseforetak skal ha særlig kompetanse til å behandle denne pasientgruppen. Viktig er det også at de faglige ressursene og kapasiteten i det enkelte helseforetak sees under ett. Foretaket har besluttet at samarbeidet over sykeshusgrensene skal styrkes og at ressursene skal brukes på tvers når det er behov for det. Geografien skal ikke være til hinder for at pasientene får et optimalt tilbud. Jeg forventer at alle pasientene i regionen blir godt ivaretatt.
Jeg har ellers merket meg at Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset i Nord-Norge skal gis et særskilt ansvar for å bistå de to andre helseforetakene med å hjelpe pasienter som krever behandling ut over det etablerte tilbudet ved sykehuset. Det skal også gjennomføres et omfattende kompetansehevingsprogram i hele landsdelen for å styrke tilbudet ytterligere nært der folk bor.
Som representanten Lysbakken vet har kommuner og regionale helseforetak et generelt ansvar for å gi forsvarlige tjenester til alle pasientgrupper, også denne. Det innebærer at de regionale foretakene skal sørge for planlegging, organisering og drift av de spesialiserte tjenestene til mennesker med alvorlige traumelidelser. Videre er det i oppdragsdokumentet til foretakene presisert at helseregionene skal ha etablert nye spesialisttilbud til berørte pasientgrupper før eksisterende tjenester avvikles. Nye tilbud kan gis i samarbeid med kommunene, der vanlig arbeidsfordeling tilsier dette.
Psykiske traumer/posttraumatisk stressyndrom er en hyppig forekommende lidelse (eller årsak til lidelse) hvor behandling kan være aktuelt på flere nivåer, både hos fastlege, ved DPS og på sykehus når alvorlighetsgraden gjør det nødvendig. I henhold til faglige anbefalinger bør behandling av vanlige psykiske lidelser på spesialistnivå utføres ved distriktspsykiatriske sentre. Jeg legger således til grunn at Helse Nords beslutning vedrørende organiseringen av tilbudet om traumebehandling innenfor psykisk helsevern, er i tråd med disse faglige anbefalingene.