Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:742 (2013-2014)
Innlevert: 06.05.2014
Sendt: 07.05.2014
Besvart: 19.05.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): 16. januar 2014 diskuterte Stortinget sosial dumping i luftfarten. Samferdselsministeren viste der til utvalget, nedsatt av forrige regjering, som har utredet norsk luftfart i en globalisert tid, herunder handlingsrommet for å hindre konkurransevridning og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår i bransjen. Statsråden opplyste at utvalgets utredning ville foreligge i februar.
Når vil denne rapporten bli offentliggjort, slik at berørte og andre interesserte får tilgang til den viktige informasjonen fra utvalget?

Begrunnelse

Bakgrunnen for spørsmålet er at den negative utviklingen i luftfarten går raskt. Skal vi sikre at vi har en norsk luftfartsnæring i framtida, er det viktig å få i gang en offentlig debatt om hvilket handlingsrom vi har, alene og sammen med andre land. På samme måte som i Norge, har det pågått en tilsvarende debatt i andre land, blant annet i Danmark. Den danske transportministeren offentliggjorde nylig en tilsvarende rapport - "Redegjørelse fra arbeijdsgruppen om "Social dumping" indenfor luftfart". Et nordisk samarbeid vil være svært relevant i denne saken, særlig med tanke på behovet for å få til en felles praksis innen EU. Det er derfor viktig at også den norske rapporten blir tilgjengelig for offentligheten så raskt som mulig, slik at debatten i Norge ikke blir satt på vent. Dagens regelverk er komplisert. Fra et demokratisk ståsted er det viktig at alle berørte og interesserte får anledning til å delta i debatten med utgangspunkt i det samme kunnskapsgrunnlaget.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det er riktig som stortingsrepresentanten Lise Christoffersen påpeker at jeg i januar uttalte at rapporten fra utredningsarbeidet ville foreligge i februar. Arbeidet med utredningen har beklageligvis blitt forsinket sammenholdt med opprinnelig plan. Rapporten er tuftet på bidrag fra flere kilder, noe som har nødvendiggjort et redigeringsarbeid som har vist seg langt mer tidkrevende enn jeg forutsatte, samt at flere relevante, pågående saker på områder har krevd tid og ressurser i departementet. Jeg tar nå sikte på at rapporten vil være klar for offentliggjøring tidlig høst 2014.
Jeg er opptatt av problemstillingene som reises, og har brukt mye tid på dette arbeidet både nasjonalt og mot EU og våre naboland. Jeg er godt kjent med arbeidet som foregår i Danmark, og den nylig publiserte rapporten det vises til. Jeg har registrert at den danske rapporten diskuterer problemstillinger som vil bli drøftet også i den norske rapporten. Jeg mener det er positivt at Danmark og Norge ser ut til å ha sammenfallende syn på hvordan økt konkurranse og globalisering innenfor luftfarten bør følges opp fra myndighetenes side.
Det er allerede etablert et samarbeid mellom norske og danske luftfartsmyndigheter på dette området, og det er konkrete planer om å involvere også de øvrige nordiske landene i dette samarbeidet.