Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:748 (2013-2014)
Innlevert: 07.05.2014
Sendt: 07.05.2014
Besvart: 13.05.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at kapasiteten i NVE til å ivareta miljøtilsyn er tilstrekkelig og mener statsråden bøtene som blir gitt ved konsesjonsbrudd er av tilstrekkelig størrelse til å forhindre at slike forhold gjentas i fremtiden?

Begrunnelse

NVE har de senere år avdekket betydelige og systematiske brudd på konsesjonsvilkår i småkraftbransjen (bl.a. knyttet til krav om minstevannføring). Disse bruddene har i mange tilfeller får store negative konsekvenser for naturmangfold og friluftsliv.

I en tilsynsrapport fra NVE fra 2011 står det blant annet:

"Det er avdekket overraskende mange småkraftverk hvor utførelsen ikke har vært fullt ut i samsvar med godkjente planer eller forutsetninger for vedtak om konsesjonsplikt. Det er et inntrykk at en del småkraftanlegg er for dårlig planlagt i konsesjonsfasen slik at det oppstår problemer under detaljplanlegging og utbygging. For enkelte aktører synes det å være noe mangelfull forståelse av hvilke rammer en konsesjon setter."

NVE har blant annet avdekket dokumentfalsk på turbineffekt i småkraftbransjen. Det siste eksemplet er fra Hordaland, hvor NVE ila et overtredelsesgebyr til et vannkraftverk etter at de i en ett års periode hadde plombert røret som skulle sørge for tilstrekkelig minstevannføring i vannstrengen. Boten var på 200.000 kr, og NVE anslo at utbygger hadde oppnådd en økt fortjeneste på 94.000 kr på å stenge av minstevannføringen. NVE ble gjort oppmerksomme på saken pga. en anonym melding og ikke ved eget tilsyn.
Jeg er bekymret for at kapasitetsutfordringer hos miljøtilsynet til NVE hindrer disse sakene i å bli oppdaget, et problem som bare vil være økende i årene som kommer med den takten nye vannkraftkonsesjoner tildeles i dag. Det er også grunn til å stille spørsmål ved om de bøtene som blir gitt faktisk er av tilstrekkelig størrelse til å forhindre at slike forhold gjentas i fremtiden.
Klimautfordringene gjør at det i fremtiden må satses mer og mer på fornybar energi. Dette medfører også økt konflikt mellom energibehov på den ene siden og ivaretakelse av urørt vassdragsnatur på den andre. Dette blir enda verre når lover og regler som er ment å skulle ivareta miljø og naturmangfold etter vassdragsutbygginger omgås.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Departementet vil hele tiden vurdere om NVEs tilsynsvirksomhet, som miljøtilsynet er en del av, har det omfang som er nødvendig for en effektiv oppfølging av fastsatte konsesjonsvilkår. Samtidig må vassdragsmyndighetene også kunne ha tillit til at konsesjonærer flest følger de pålagte konsesjonsvilkår. NVE vil aldri kunne føre tilsyn med alle anlegg til enhver tid.
NVEs tilsyn av vannkraftverk med konsesjon er gebyrfinansiert. Rammen for hvor mye NVE kan ta inn i gebyrinntekter fastsettes årlig ved behandlingen av statsbudsjettet.
Det er positivt at de som ferdes i utbygde områder sier fra om brudd på krav om slipp av minstevannføring og liknende. Dette er det også lagt opp til i nye konsesjoner. Konsesjonæren plikter å sette opp skilt med manøvreringsbestemmelser og informasjon om hvordan disse kan kontrolleres. Innføringen av elsertifikater har gitt NVE enda en mulighet til å kontrollere om vannkraftverk er bygd og driftet i tråd med konsesjonen eller konsesjonsfritaket.
Sanksjonene NVE kan pålegge, fremgår av egne bestemmelser i vannressursloven. Sanksjonene må stå i forhold til hvor grov overtredelsen er. I vurderingen av om overtredelsesgebyr skal ilegges, og ved utmåling av gebyrets størrelse, skal det blant annet legges vekt på overtredelsens grovhet, fordelen overtredelsen har gitt for overtreder og overtreders økonomiske evne.
Jeg kan ikke se annet enn at de ilagte overtredelsesgebyrene står i forhold til overtredelsene av de pålagte konsesjonsvilkårene. Jeg ser det også slik at de ilagte gebyrer har en allmennpreventiv effekt mot nye overtredelser.