Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:753 (2013-2014)
Innlevert: 07.05.2014
Sendt: 08.05.2014
Besvart: 19.05.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hva vil statsråden gjøre for å realisere Nord-Norgelinjen for gods på kjøl og bane?

Begrunnelse

Det er tverrpolitisk enighet om at mer gods skal over fra vei til bane og kjøl. I Nord-Norge går utviklingen i motsatt retning. Etter at containerskipet MS Tege ble tatt ut av drift, må tusenvis av containere kjøres på trailer gjennom landsdelen. Alle vil ha Nord-Norgelinjen tilbake; transportørene, bedriftene, kundene og lokalpolitikerne.
Venstre mener at staten må inn med underskuddsgaranti for å sikre ny drift av Nord-Norge-linjen. Vi har muligheten til å miljørette infrastrukturen i nord gjennom en statlig garantiordning. Nord-Norge har en stor utfordring etter at containerskipet ble tatt ut, og det er en prioritert sak for Venstre å få Nord-Norge-linjen i drift igjen.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg er helt enig med stortingsrepresentant Abid Q. Raja i at mer gods bør fraktes på jernbane eller sjøveien, og det er et viktig mål for regjeringen å legge til rette for dette. Mer gods på sjø vil gi både trafikksikkerhets- og miljøgevinst, ved at betydelig færre tunge kjøretøy kjører på norske veier. Jeg deler derfor representantens skuffelse over nedleggelsen av ruten mellom Bodø og Alta, også kalt ”Nord-Norgelinjen”.
Det er samtidig slik at næringslivet velger de transportmidler som best løser deres behov. Varetransport er ikke og bør ikke være en offentlig oppgave.
Regjeringen ønsker å legge til rette for at sjøtransportens konkurranseevne kan styrkes. Derfor skal det utarbeides en nasjonal havnestrategi som skal bidra til å styrke sjøtransportens konkurranseevne. Regjeringen har også foreslått for Stortinget flere tiltak for å effektivisere lostjenesten til brukernes beste.
I tillegg har regjeringen varslet at den vil vurdere reduksjoner i losavgiftene som et nytt virkemiddel innenfor nærskipsfartsstrategien. En reduksjon i losavgiftene vil isolert sett ha direkte innvirkning på skipsfartens kostnader, og vil kunne være et virkemiddel for å legge til rette for overføring av gods fra vei til sjø.
Som et neste skritt vil vi se på andre virkemidler for å stimulere til godsoverføring i tråd med Nasjonal transportplan 2014-2023.
Jeg håper regjeringens planlagte virkemidler gjør at sjøtransport blir vurdert når selskapene skal finne frem til alternative transportløsninger i regionen, slik at vi kan nå vårt felles mål om mer gods på sjø.