Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:778 (2013-2014)
Innlevert: 13.05.2014
Sendt: 14.05.2014
Besvart: 21.05.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Elever som fullfører grunnskolen har rett til videregående opplæring. Elever med sterk nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne har fortrinnsrett ved inntak til videregående skole. Det viser seg imidlertid at fylkeskommunene har ulik oppfatning av hvilke grupper som har fortrinnsrett, samt at regelverket kan tolkes slik at kun skoler som fra før er tilrettelagt er aktuelle.
Kan statsråden bekrefte at sansetapgruppene har fortrinnsrett og at inntak ikke er begrenset til enkelte skoler?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring. Reglene om inntak til videregående opplæring ble endret i september 2013. I forskrift til opplæringsloven kapittel 6 er det gitt egne bestemmelser som regulerer inntak til henholdsvis Vg1 og Vg2/Vg3 for søkere med fortrinnsrett.
Fortrinnsretten for søkere med sterkt nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsevne er regulert i § 6-17 (Vg1) og § 6-30 (Vg2 og Vg3). Felles for disse bestemmelsene er at søkerne må ha rett til spesialundervisning, og han eller hun må på grunn av den nedsatte funksjonsevnen ha et særlig behov for å bli tatt inn på en skole som er særskilt tilrettelagt. Fylkeskommunen må konkret vurdere om det foreligger tungtveiende grunner for at søkeren bør tas inn til en bestemt skole. Fortrinnsretten vil kunne gjelde for alle elever som oppfyller vilkårene som er fastsatt, den knytter seg ikke til bestemte funksjonsnedsettelser.
Ettersom fortrinnsretten er knyttet til behovet for å bli tatt inn på en særskilt tilrettelagt skole, vil ikke alle skoler være aktuelle i denne sammenhengen. Jeg vil likevel understreke at alle elever, uansett hvilken skole de går på, har rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov. Skolene skal innredes slik at det blir tatt hensyn til de elevene ved skolen som har funksjonshemming. Dette følger av opplæringsloven kapittel 9a og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Særlig tilrettelegging på bakgrunn av vedtak om spesialundervisning vil eleven også ha rett til uansett hvilken skole han eller hun tas inn på.