Skriftlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:784 (2013-2014)
Innlevert: 13.05.2014
Sendt: 14.05.2014
Besvart: 22.05.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Per Rune Henriksen (A)

Spørsmål

Per Rune Henriksen (A): Er det, slik statsråden ser det, forskjell på norske utslipp i 2020 om oljefyr i statlige bygg fases ut i 2016 eller 2017, når all bruk av oljefyr til grunnlast forbys fra 2020?

Begrunnelse

Helgen 9-11. mai hadde Høyre landsmøte. Etter Erna Solbergs landsmøtetale, landsmøtets vedtak og i klima- og miljøministerens opptreden i NRKs Politisk kvarter mandag 12. mai har det oppstått betydelig utsikkerhet rundt hva partiet Høyre mener om sentrale klimapolitiske forhold.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Gjennom klimaforliket er det enighet om at fossil fyringsolje som grunnlast skal fases ut av alle statlige bygg innen 2018, to år før det skal innføres forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg. I revidert nasjonalbudsjett (Meld. St. 2 2013-2014) varslet regjeringen at vi vil forsterke klimaforliket og har som ambisjon å fase ut oljekjeler for grunnlast i Statsbyggs eiendommer innen utgangen av 2016. Dette er et konkret eksempel på hvordan Regjeringen arbeider med å forsterke klimaforliket.
Jeg mener det er gode grunner til å fase ut oljefyring i statlige bygg i god tid før forbudet innføres i 2020. Det haster å redusere klimagassutslippene. Statsbyggs planer for å erstatte oljefyringen er mulig å gjennomføre innen utgangen av 2016. Jeg ser ingen grunn til å vente og vil advare mot å tenke at det er likegyldig når utslippene reduseres. Vi må forholde oss til et samlet karbonbudsjett; jo høyere utslippene er de nærmeste årene, jo mindre er det igjen av budsjettet senere. Dermed må utslippsreduksjonene være enda større enn om vi kutter utslipp i dag.
I 2020 skal vi være i mål med utfasingen av fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg. Mange byggeiere kan trenge noe tid på å finne de gode løsningene. At staten går foran, er et signal som kan motivere andre til å komme i gang med omleggingen. Hvordan staten gjennomfører utfasingen i egne bygg, kan også tjene som eksempel for andre byggeiere.
Det finnes mange gode alternativ til oljefyring, men markedene for en del fornybare varmeløsninger er fortsatt relativt små. Når staten etterspør fornybar energi, kan dette bidra til å øke tilbudet og redusere prisene slik at det blir enklere for andre å legge om til fornybar energi. Regjeringens plan om å fase ut oljefyring som grunnlast i Statsbyggs eiendommer innen utgangen av 2016 og i andre statlige bygg innen 2018, vil bidra til å redusere klimagassutslippene og forenkle gjennomføringen av et forbud mot fyring med fossil olje fra 2020. Vi bruker det offentliges innkjøpsmakt til å lede markedet i en grønnere retning. En raskere utfasing av fossil oljefyring kan bidra til å bygge et marked for fornybare løsninger, og dermed ha positive ringvirkninger som gir mulighet for større utslippskutt enn tiltaket isolert sett gir.