Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:823 (2013-2014)
Innlevert: 20.05.2014
Sendt: 20.05.2014
Besvart: 27.05.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Vil klima- og miljøministeren bekrefte at kommunal- og moderniseringsministerens avgjørelse ikke nødvendigvis innebærer at det etableres et sjødeponi i Repparfjord, men at det først avgjøres når utslippssøknaden er behandlet og de miljømessige konsekvensene av et sjødeponi er vurdert?

Begrunnelse

Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har godkjent reguleringsplanen i Kvalsund i Finnmark, hvor gruveselskapet Nussir har søkt om å etablere et sjødeponi i den nasjonale laksefjorden Repparfjord. Den godkjente reguleringsplanen legger opp til at 30 millioner tonn avfall kan bli sluppet ut i fjorden over en periode på 20 år. Utslippssøknaden er nå til behandling hos Miljødirektoratet.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Reguleringsplanen for Nussir ASAs deponi i Repparfjord ble stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20. mars 2014. Når det er besluttet gjennom reguleringsplan at Repparfjorden kan benyttes til sjødeponi, må Nussir ASA i tillegg ha en utslippstillatelse etter forurensningsloven før det eventuelt kan etableres et sjødeponi.
Miljødirektoratet har nå til behandling Nussir ASAs søknad om utslippstillatelse. Ved vurderingen av om tillatelse med eventuelle vilkår skal gis etter forurensningsloven, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulempene ved gruvedrift ved Repparfjorden sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Klima- og miljødepartementet er klageinstans for Miljødirektoratets vedtak.