Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:872 (2013-2014)
Innlevert: 28.05.2014
Sendt: 30.05.2014
Besvart: 16.06.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Fremskrittspartiet lovet i valgkampen firefelts motorvei mellom Stavanger og Kristiansand.
Er det tatt beslutning om å endre konseptet for E39 Ålgård-Søgne, og når kan vi forvente byggestart på strekningen?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg er glad for at representanten Pollestad tar opp det faktum at sittende regjeringspartier hadde større ambisjoner på samferdsel enn daværende regjering da Nasjonal Transportplan ble behandlet i 2013. Dette følges nå opp av Høyre og FrP. Etter regjeringsskiftet er en rekke prosjekter fremskyndet sammenlignet med budsjettforslaget fra Stoltenberg II regjeringen.
Statens vegvesen utarbeidet i 2011 en KVU for E39 Søgne – Ålgård. Etter KS1 og lokal høring konkluderte regjeringen Stoltenberg med at den videre planleggingen skulle ta utgangspunkt i Midtrekkverkskonseptet. Dette konseptet innebærer firefelts veg på strekningen Søgne - Vigeland og to-/trefelts veg med midtrekkverk på strekningen Vigeland – Ålgård. Videre ligger det i dette konseptet at alle tunneler som ikke bygges med midtrekkverk forutsettes planlagt for to løp.
Statens vegvesen har startet arbeidet med kommunedelplan for E39 Søgne – Ålgård. Planleggingen skjer med utgangspunkt i regjeringen Stoltenbergs konklusjon. Jeg vil be Statens vegvesen utarbeide kommunedelplaner som viser en firefeltsløsning for E39 på hele strekningen Søgne – Ålgård. Det kan likevel bli aktuelt å bygge to-/trefelts veg som et første byggetrinn. Jeg viser i den forbindelse til at det i Nasjonal transportplan 2014-2023 er lagt til grunn anleggsstart på utbyggingen av delstrekningen Livold – Fardal til tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt i første fireårsperiode. Videre utbygging vil bli vurdert i arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 2018-2027.