Skriftlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:890 (2013-2014)
Innlevert: 04.06.2014
Sendt: 04.06.2014
Besvart: 13.06.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): I Arbeidsdepartementets tildelingsbrev til Petroleumstilsynet for 2013 stod følgende setning: "Det er regjeringens ambisjon at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende på HMS." En tilsvarende setning finnes ikke i Arbeids- og sosialdepartementets tildelingsbrev til Petroleumstilsynet for 2014.
Hvorfor har ikke regjeringen lenger ambisjonen om at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende på HMS?

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Et samlet Storting har tidligere stilt seg bak Norges ambisjon om å være verdensledende på HMS i petroleumssektoren. Det er et høyt helse-, miljø- og sikkerhetsnivå i norsk petroleumsvirksomhet. Ambisjonen om å være verdensledende har vært et viktig signal til petroleumsnæringen om at den i det daglige arbeidet skal strekke seg langt for kontinuerlig å forbedre sikkerheten. Regjering viderefører denne ambisjonen.
Samtidig er det på dette området, som for alle andre forvaltningsområder, også krav til å utføre gode og grundige vurderinger av antatte konsekvenser, kostnader og nyttegevinster av foreslåtte regelverkskrav og oppfølgingstiltak overfor næringen. Jeg ser ingen motsetning mellom disse to ambisjonene.