Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:891 (2013-2014)
Innlevert: 04.06.2014
Sendt: 04.06.2014
Rette vedkommende: Næringsministeren
Besvart: 12.06.2014 av næringsminister Monica Mæland

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Er statsråden enig i Forskningsrådets tolkning av retningslinjene som ligger til grunn for avslaget om tildeling av midler gjennom programmet NANO2021 til utvikling av en ny type Grafen?

Begrunnelse

Grafen, eller tynne flak av grafitt, er verdens sterkeste, letteste og mest temperaturbestandige material. Som om ikke det er nok er materialet en elektrisk superleder, 25 % tøyelig, og har større overflate enn noe annet material. Framtidens energiteknologier som solpaneler, vindturbiner, og energilagrings-batterier, samt mobiltelefoner, vei- og bygningsmaterialer, biler, fly og båter er eksempler på produkter som det nå globalt utvikles banebrytende Grafen-materialer for. En ny industriell revolusjon er på vei, og da gjelder det for Norge å konkurrere innen FoU her og kapre strategiske posisjoner (les patenter).
Siden oppdagelsen av nanomaterialet Grafen vant Nobelprisen i 2010, har over 15 milliarder kroner blitt bevilget til Grafen-forskning over hele verden: Eksempelvis har EUs "Graphene Flagship" -program, med hovedbase tilknyttet Chalmers-universitetet i Sverige, bevilget 8 milliarder, og den Engelske staten har bevilget 850 millioner til to Grafen -senter tilknyttet henholdsvis Univ. of Manchester og Univ. of Cambridge.
Norge har naturlige konkurransefordeler innen Grafen-industrien. Lengst vest i Nordland og Troms, hvor de eldste bergartene i Europa kommer til overflaten, finner vi Europas eneste produserende flak-grafitt gruve (Skaland), med nummer to under oppbygging like ved (Jennestad, Sortland). Naturlig flak-grafitt av den unike kvalitet som Norge er rik på, kan utvinnes og foredles til konsentrat til en kostnad mindre enn $1 pr. kilo. Dette gir en varig kostnadsfordel i forhold til syntetisk grafitt og syntetisk Grafen.
Programmet NANO2021 er beskrevet som Forskningsrådets "store" satsing på nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer for perioden 2012–2021, og programmet står sentralt i å følge opp Norsk FoU-strategi for nanoteknologi for perioden 2012-2021.
NTNU har sammen med selskapet Norwegian Graphite to ganger (med frister april 2012 og april 2013) søkt Forskningsrådet om NANO2021-bevilgninger til FoU av en ny type Grafen. Begge søknadene ble avslått. På forespørsel begrunner Forskningsrådet avslaget med at Grafen-forskning ikke er utpekt som tilskuddsberettiget, etter de siste retningslinjer fra regjeringen.
Det ligger nå en tredje søknad til behandling hos Forskningsrådet.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Spørsmålet er overført fra kunnskapsministeren til meg.
Både avslagene og retningslinjene som det hevdes ligger til grunn for avslaget i Forskningsrådet relaterer seg til forrige regjeringsperiode. Saken har imidlertid fortsatt relevans da det opplyses at de samme søkerne nå har lagt inn ny søknad innen samme tema til Forskningsrådets program NANO2021.
Avslagene er basert på standard prosedyrer for Forskningsrådets konkurransebaserte programmer. Avgjørelser av denne karakter ligger under Forskningsrådet, og Nærings- og fiskeridepartementet har ikke anledning til å gå inn i de faglige vurderingene som ligger til grunn for at søknadene fikk avslag. Departementet er heller ikke klageinstans vedrørende enkeltsøknader i Forskningsrådet.
Departementet har vært i kontakt med Forskningsrådet som bekrefter at grafén og de omtalte søknadene er dekket av programplanen til NANO2021. Forskningsrådet opplyser videre at avslagene er begrunnet med at søknadene ikke nådde opp i konkurransen om tildeling av forskningsmidler i forbindelse NANO2021-utlysningene med svarfrist henholdsvis april 2012 og april 2013.
Det foreligger ingen signaler om å unnta grafén tildelinger av midler i den foregående regjerings nasjonale strategi for nanoteknologi av 2012, som igjen la føringer for programplanen for NANO 2021. Påstanden om at avslagene er basert på at det foreligger retningslinjer om at grafén ikke omfattes av NANO2021 medfører således ikke riktighet.
Grafén omfattes av Forskningsrådets program NANO2021, og det er opptil enhver søker å kvalifisere seg i konkurransen om midler.