Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:919 (2013-2014)
Innlevert: 10.06.2014
Sendt: 11.06.2014
Besvart: 18.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hvordan vil ministeren sikre at arbeidet PårørendeSenteret i Stavanger har gjort med å utvikle og implementere et nett basert opplæringsprogram for pårørende og kommuner i hele landet kan fortsette?

Begrunnelse

PårørendeSenteret er blitt gitt skriftlig og muntlig informasjon om at Helsedirektoratet ikke vil gi økonomisk støtte til dette utover 2014. Regjeringen har sagt at den vil satse på bruker og pårørendes muligheter for påvirkning av norsk helsevesen. PårørendeSenteret har vært og er tilgjengelig for pårørende om informasjon, støtte og veiledning uavhengig av hvor de bor rundt om i landet, og uavhengig av hvilken diagnose eller type rusproblematikk de har. De er også tilgjengelige for ansatte i det offentlige ved å spre kunnskap, støtte og veiledning. De har bygd opp en stor kompetanse på flere områder på dette feltet i løpet av den tiden de har jobbet, men står nå i fare for å legge ned, fordi de mangler finansiering.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er helt sentralt at utvikling av helse- og omsorgstjenestene skjer i samarbeid med pasient og bruker og deres pårørende. Denne regjeringen har som mål å styrke tilbudet til mennesker med rusproblemer, både ved å satse mer på forebygging, bygge ut lavterskeltilbud i kommunene, styrke behandlingstilbudet, øke valgfriheten i spesialisthelsetjenesten og gjennom å styrke samarbeidet med det frivillige Norge.
Representanten etterspør hvordan arbeidet til Pårørendesenteret i Stavanger med å utvikle og implementere et nettbasert opplæringsprogram kan fortsette. Pårørendesenteret i Stavanger mottar tilskudd over flere ordninger i Helsedirektoratet til drift og ulike prosjekter. Prosjektmidler til utvikling og implementering av e-læringsprogrammet som representanten Bollestad viser til, bevilges over tilskudd til frivillig arbeid over statsbudsjettets kapittel 763, post 71. Tilskuddet gis til oppfølging, omsorg og rehabilitering av personer med rusproblemer i regi av frivillige og private virksomheter som et supplement til offentlige tjenester. Det er i 2014 bevilget om lag 30 mill. kroner til bruker- og pårørendeorganisasjoner på rusfeltet, herunder pårørendesentre, på denne ordningen.
Det er Helsedirektoratet som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet. Det foreligger et regelverk for tilskuddsordningen som er godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet. Søkeren kan klage til Helsedirektoratet på vedtak om tildeling av tilskudd. Dersom Helsedirektoratet opprettholder sitt vedtak, oversendes saken til Helse- og omsorgsdepartementet som overordnet klageinstans, og som tar endelig stilling til klagen.
I henhold til Pårørendesenterets søknader, og Helsedirektoratets tilskuddsbrev, har utviklingen og implementeringen av e-læringsprogrammet vært planlagt som et 3-årig prosjekt t.o.m. 2014. Helsedirektoratet vurderer at prosjektperioden er over i løpet av inneværende år, og at prosjektet må evalueres, og det må vurderes om programmet er egnet for videreføring i ordinær drift, evt. om det er grunnlag for en nasjonal implementering.
Prosjektmidler er ikke ment å sikre varig drift, men skal være til hjelp i en oppstartsfase, frem til varig finansiering er etablert. Etter min vurdering kan det stilles spørsmål ved om det er gunstig om staten overtar driften av private og ideelle initiativ. Samtidig merker jeg meg representanten Bollestads forslag om å sikre forutsigbarhet for gode, frivillige initiativ, og jeg tar med meg innspillet inn i mitt videre arbeid.