Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:928 (2013-2014)
Innlevert: 12.06.2014
Sendt: 12.06.2014
Besvart: 18.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Dagsavisen tar 10. juni for seg en undersøkelse som viser at gravide sykehusleger risikerer å bli skviset ut av jobben og mannlige leger forteller om problemer mht. pappaperm. Problemet er omfattende, men felles for alle sakene er at ingen tør å stå fram.
Hvordan har helseministeren tenkt å instruere foretakene/sykehusene slik at denne ukulturen opphører og sikre at ansatte tør å si ifra og stå fram offentlig?

Begrunnelse

Undersøkelsen som Dagsavisen har fått tilgang til viser holdninger og ukultur som ikke er forenlig med et moderne samfunn- og menneskesyn. Leger og annet helsepersonell har selvsagt krav på å bli behandlet med respekt og i tråd med de gjeldene lovmessige rettigheter som andre arbeidstakere. Det er også skremmende at det åpenbart råder en fryktkultur i tillegg ettersom ingen tør å stå fram offentlig.
Det er nødvendig at helseministeren som øverste ansvarlig for sykehusene i Norge er tydelig og instruerer foretakene/sykehusene grundig, slik at forhold knyttet til leger og helsepersonells rett til å få barn og ta ut permisjoner knyttet til dette ikke på noen måte skal få negative konsekvenser for arbeidsforholdet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg gjør innledningsvis oppmerksom på at undersøkelsen som Dagsavisen viser til er utført av Legeforeningen, og omhandler en problemstilling som Legeforeningen også tidligere har tatt opp både i 2006 og 2009. Det skal selvfølgelig ikke ha konsekvenser for en arbeidstakers arbeidsforhold at vedkommende er gravid eller tar ut permisjoner i forbindelse med graviditet og fødsel. Retten til permisjon i tilknytning til fødsel fremgår av arbeidsmiljøloven, og diskriminering på grunn av graviditet og permisjon ved fødsel eller adopsjon er i strid med likestillingsloven. Dette gjelder uavhengig av om permisjonen tas ut av en kvinne eller en mann. Jeg vil sterkt oppfordre de som mener at det har fått konsekvenser for arbeidsforholdet å ta dette opp med arbeidsgiver. Alle sykehusene har innført varslingsrutiner hvor det også er mulig å varsle anonymt, og det vil være i strid med arbeidsmiljøloven å sanksjonere mot en arbeidstaker som varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten.
Arbeidstakerorganisasjonene i helsesektoren har også mange dyktige tillitsvalgte som kan støtte en ansatt som mener seg utsatt for diskriminering. I tillegg vil det være mulig å få råd og veiledning fra Likestillings- og diskrimineringsombudet i denne typen saker, og Ombudet behandler også konkrete klager fra personer som mener seg diskriminert i strid med likestillingsloven. Når det gjelder din oppfordring om å instruere foretakene/sykehusene, vil jeg orientere deg om at jeg tok denne problemstilling om med RHFene i det felles tertialoppfølgingsmøtet tirsdag 17. juni.