Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:958 (2013-2014)
Innlevert: 17.06.2014
Sendt: 17.06.2014
Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren
Besvart: 26.06.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hvilken respons har statsministeren gitt LO på dette brevet, og hvordan stiller statsministeren seg til de syv konkrete tiltakene som LO foreslår?

Begrunnelse

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet brer om seg i flere deler av norsk arbeidsliv. Useriøse og kriminelle aktørene utvikler stadig nye metoder for å omgå lover og regler.
Den 8. april 2014 sendte LO brev til statsministeren der de etterlyser større innsats i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet fra regjeringens side. I brevet foreslås det 7 konkrete tiltak for å stoppe utviklingen.

1. Etablere en større, felles, strategisk satsing mot arbeidslivskriminalitet.
2. Begrense antall ledd i kontraktskjedene.
3. Styrke lov og praktisering for å unngå konkursryttere.
4. Offentlige innkjøp må bli spydspisser for et seriøst arbeids- og næringsliv.
5. En robust plan for å styrke og samordne offentlige etater.
6. Nødvendig forenkling av allmenngjøringsordningen.
7. Ikke liberalisere midlertidige ansettelser.

Dessverre har vi allerede sett i regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven at de ikke lytter til arbeidstakerorganisasjonene, men åpner opp for mer bruk av midlertidige ansettelser samt forskjellsbehandling av vikarer og faste ansatte, til tross for at dette kan være med på å føre til mer sosial dumping.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Jeg er bedt om å besvare spørsmålet på vegne av regjeringen.
LO sendte like før påske et brev til statsministeren der det ble uttrykt bekymring for utbredelsen av sosial dumping og kriminalitet i norsk arbeidsliv. Henvendelsen fra LO ble raskt fulgt opp av statsministeren. Det ble holdt et møte med LO 23. april, der NHO også ble invitert til å delta. På dette møtet ble det avtalt å føre en videre dialog med partene i arbeidslivet om disse spørsmålene.
Arbeidslivskriminalitet var hovedtema for møtet med hovedorganisasjonene i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 10. juni. Drøftingen viste at det er bred enighet mellom partene og myndighetene om behovet for sterkere innsats på dette feltet. Så godt som alle hovedorganisasjonene i arbeidslivet pekte på en mer samordnet innsats fra offentlige myndigheter som et viktig virkemiddel, siden arbeidslivskriminalitet ofte innebærer brudd på ulike typer regelverk.
I statsbudsjettet for 2014 er bevilgningene til politiet og Arbeidstilsynet blitt styrket. Det er satt i gang et pilotprosjekt med samlokalisering av en tilsynsgruppe fra Arbeidstilsynet, skatteetaten og kemneren i Bergen kommune. Så langt er resultatene svært gode.
Regjeringen har ikke tatt endelig stilling til om det skal fremmes en ny handlingsplan mot økonomisk kriminalitet, men det arbeides nå i departementsfellesskapet med en skisse til en ny handlingsplan. I en slik handlingsplan vil tiltak i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping inngå som en viktig del.
Regjeringen har nå sendt på høring forslag om strengere straffer for alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven. Dette er et viktig tiltak mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.
I møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd tok flere av hovedorganisasjonene også opp styrket trepartssamarbeid for å fremme seriøse forhold i arbeidslivet, både når det gjelder utsatte bransjer og mellom hovedorganisasjonene og myndighetene. Jeg kommer til å følge opp dette og tar saken opp igjen på det kommende møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd i september. I dette møtet vil det være naturlig å drøfte hvordan trepartssamarbeidet i arbeidslivet kan bidra til å gi innsatsen mot arbeidslivskriminalitet den nødvendige tyngde og framdrift.
Regjeringen vil videreføre dialogen med partene i arbeidslivet om tiltak rettet mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. I den forbindelse vil også de konkrete forslag som partene har spilt inn bli vurdert nærmere.