Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:963 (2013-2014)
Innlevert: 17.06.2014
Sendt: 18.06.2014
Besvart: 25.06.2014 av utenriksminister Børge Brende

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvilke kriterier vil utenriksministeren legge til grunn for en eventuell endring i informasjonsstøtten til frivillige organisasjoner over kap. 160 post 71 i statsbudsjettet, og på hvilken måte vil sivilsamfunnet bli inkludert i en slik prosess?

Begrunnelse

Informasjonsstøtten til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid om globale utviklingsspørsmål har vært bredt forankret i Stortinget, og i Prop 1 S Tillegg 1 (2013-2014) fremgår det tydelig at: «Formålet med bevilgningen vil fortsatt være å bidra til demokratisk deltakelse og fremme kritisk debatt om utviklingspolitiske temaer.»
I forbindelse med statsbudsjettet for 2015 har regjeringen bl.a. signalisert at «det er naturlig å vurdere omfanget av informasjonsstøtten og om en alternativ anvendelse av midler kan gi større bistandseffekt».
Undertegnede viser til at det lenge har vært bred politisk enighet om organisasjonenes viktige rolle som pådrivere og premissleverandører for en best mulig norsk utviklingspolitikk. Mottakere av informasjonsstøtten representerer et mangfold og en bredde av norske organisasjoner som på hver sin måte bidrar til økt kunnskap og forståelse for globale miljø- og utviklingsspørsmål. Undertegnede ser det som avgjørende at eventuelle endringer i støtten – hvis dette er aktuelt – baseres på tydelige kriterier, fagmessighet og en inkluderende prosess hvor sivilsamfunnets synspunkter tillegges vekt.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Daværende regjering tok i 2013 initiativ til en uavhengig gjennomgang av informasjonsstøtten. Det er denne gjennomgangen som ligger til grunn for at jeg nå vurderer innretningen på informasjonsstøtten. Gjennomgangen viste at midlene spres på mange organisasjoner, og at organisasjonene i for liten grad når ut til store deler av befolkningen, slik meningen med støtten er. Den stilte også spørsmål ved hvorvidt dette var en hensiktsmessig og effektiv bruk av midlene. Videre viste gjennomgangen at mange av organisasjonene som får informasjonsstøtte også mottar betydelige midler gjennom andre ordninger som Utenriksdepartementet administrerer. Færre avtaler vil kunne gi mindre byråkrati, bedre oversikt og enklere forvaltning. Norske frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i utviklingsarbeid, også når det gjelder å spre informasjon og bidra til debatt. Jeg er opptatt av at informasjonsstøtte skal tildeles på grunnlag av tydelige kriterier og objektive, faglige vurderinger. Målet må være at bistandsmidlene brukes effektivt og bidrar til å nå de målene som er satt. Det er viktig at ordninger som har vart over tid blir gjennomgått og justert for å gi best mulig resultater. Jeg tar sikte på å konkludere gjennomgangen av informasjonsstøtten i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2015.