Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:970 (2013-2014)
Innlevert: 18.06.2014
Sendt: 18.06.2014
Besvart: 27.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva vil helseministeren gjøre for å hindre sommerstenging av sykehus i Nord-Norge?

Begrunnelse

Ifølge avisen Fremover vil Helse Nord vurdere sommerstenging av sykehus, med mulig iverksettelse fra neste år. Direktøren i Helse Nord begrunner tiltaket med mangel på spesialister, men sier også at dette kan være "ønskelig dersom det blir den eneste måten å gi pasientene et godt helsetilbud på i forbindelse med ferieavvikling". Dette skal nå utredes i Helse Nord. En avvikling av viktige funksjoner eller hele sykehus i deler av året vil selvsagt være et skritt på veien mot nedbygging av spesialisthelsetjenesten i disse områdene. Det vil også innebære en bekymringsfull svekking av beredskapen og forlenging av reisevei for mange pasienter i sommermånedene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det utredningsarbeidet Helse Nord RHF har satt i gang tar utgangspunkt i statistiske framskrivninger som sier det vil bli tiltagende vanskelig å dekke behovet for flere typer helsepersonell i framtiden. Helse Nord gjør med dette utredningsarbeidet noe de har ansvar for og må gjøre: De utreder og vil så beslutte hvilke tiltak de må iverksette for å dekke personellbehovet i regionen, slik at de kan fylle alle funksjoner ved sine sykehus med trygge og gode helsetjenester også i framtiden. Utredningen vil drøfte mange tiltak for å rekruttere, beholde og fordele kvalifisert helsepersonell til alle virksomhetene i Helse Nord.
Det er etter mitt syn en viktig forutsetning å planlegge for at sykehusene i regionen kan fungere bedre som nettverk. Framtidens sykehus må understøtte hverandre gjennom mer overføring av kompetanse, deling og fleksibel bruk av helsepersonell som det er og vil bli knapphet på.
Helse Nord opplyser at ett av tiltakene som vil bli utredet er om det er mulig å bruke helsepersonell alternativt i sommerferiene ved å stenge enkelte seksjoner, avdelinger eller i ytterste konsekvens sykehus for å sikre kvalifisert bemanning, kvalitet og pasientsikkerhet ved de lokalitetene som holdes åpne. Gjeldende sykehusstruktur ligger fast. Formålet er altså å sikre et kvalitativt godt tilbud – i dette tilfellet også i sommerferien - innenfor den gjeldende sykehusstrukturen. Fleksibel bruk av personell mellom flere av virksomhetene i Helse Nord kan være nødvendig for å minske sårbarheten i den sykehusstrukturen som er vedtatt i helseregionen. For pasientene vil det kunne medføre noe lengre reisetid i løpet av de ukene ferieavviklingen pågår. Helse Nord vil sørge for en forsvarlig akuttberedskap dersom de skulle komme til at enkelte avdelinger eller sykehus vil måtte stenges i sommerferiene i framtiden.
Helse Nord presiserer at utredningsarbeidet ikke er et steg på veien for å fjerne tilbud ved noen av sykehusene i landsdelen.