Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1024 (2013-2014)
Innlevert: 27.06.2014
Sendt: 27.06.2014
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 01.07.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har sagt nei til søndagsåpen butikk på Ytterøy i Nord-Trøndelag.
Hvilke umiddelbare tiltak vil statsråden iverksette for å legge til rette for et søndagsåpent butikktilbud på Ytterøy?

Begrunnelse

For andre år på rad har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag gitt Coop Marked Ytterøy avslag i forhold til å ha søndagsåpen butikk i sommerhalvåret. Fylkesmannen begrunner avslaget med at Ytterøy ikke kan regnes som et typisk turiststed. Ytterøya er et yndet utfartssted i Nord-Trøndelag for både dagsturister og hyttefolk. I tillegg til tilreisende hyttebeboere er det et betydelig antall reisende som bruker Ytterøy som utfartssted i helgene. Ytterøyas innbyggere og næringsliv har i mange år vært dyktige på og har opparbeidet god erfaring i å ta i mot bussturister på dagstur til guiding rundt om på øya og til bespisning. Det arbeides med flere utviklingsprosjekter på Ytterøy hvor reiseliv er et av satsingsområdene.
Å gi Ytterøya status som typisk turiststed vil være en naturlig konsekvens av utviklingen og av den offensive og turistvennlige holdningen på øya og effekten av statusen vil ha en positiv effekt på videre satsing. Dersom man videre skal legge til rette for videre utvikling på landsbygda er det viktig å ha en offensiv holdning til utvikling av eksisterende næringsliv. Søndagsåpen butikk i sommerhalvåret er et slikt tiltak som kunne gitt et videre løft for det øvrige næringslivet på Ytterøy.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Helligdagsloven påbyr at faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, skal holde stengt på søndager og andre helligdager, men loven inneholder noen unntak fra utgangspunktet om søndagsstengt. Utsalgssteder som etter vedtak fra Fylkesmannen blir regnet som såkalt ”typisk turiststed”, kan for eksempel ha åpent på søndager. For områder der salget i perioder i hovedsak skjer til turister, kan Fylkesmannen – etter søknad fra kommunen – bestemme at et område skal regnes som typisk turiststed for hele eller deler av året. I denne vurderingen skal alle relevante interesser bli tillagt vekt. Søknaden fra kommunen vil blant annet være et viktig moment. Fylkesmannens avgjørelse er et forskriftsvedtak. Dette innebærer at reglene i forvaltningsloven om saksforberedelse ved forskrifter gjelder, og det vil som hovedregel være et krav om at saken blir sendt på høring til berørte instanser før en ev. forskrift blir fastsatt. Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har tidligere vurdert det slik at saksbehandlingsreglene ved enkeltvedtak, deriblant reglene om klage etter forvaltningsloven, ikke gjelder for Fylkesmannens avgjørelse i saker om typiske turiststeder. Der er dermed Fylkesmannen som i loven har fått oppgaven med å ta avgjørelse i saker om typiske turiststeder. Jeg forutsetter at Fylkesmannen gjør en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle når kommunen sender søknad om å få fastsatt forskrift om at et område skal regnes som typisk turiststed. Departementet har ikke myndighet til å overprøve Fylkesmannens vedtak i denne konkrete saken. Regjeringen har varslet at den vil tillate butikker å holde åpent på søndager. Forenkling av regelverk er en felles utfordring for regjeringen. Å tillate søndagsåpne butikker er ett av våre tiltak for å oppnå et mindre byråkratisk samfunn. Helligdagslovens unntaksregler innebærer detaljstyring, og unntakene fører til klare utfordringer i praksis, blant annet gir de risiko for forskjellsbehandling. Vi arbeider nå med å følge opp punktet i Sundvolden-erklæringen om søndagsåpne butikker, men regjeringen har ennå ikke tatt stilling til hvordan forslag til endringer i den gjeldende lovgivningen om søndagsåpne butikker nærmere skal innrettes.