Skriftlig spørsmål fra Pål Farstad (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1026 (2013-2014)
Innlevert: 27.06.2014
Sendt: 27.06.2014
Besvart: 04.07.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Pål Farstad (V)

Spørsmål

Pål Farstad (V): Hvilken sammenheng mener statsråden det er mellom tigging og organisert kriminalitet, og mener statsråden den organiserte kriminaliteten vil tilta eller bli mindre i omfang som følge av innføringen av et tiggerforbud?

Begrunnelse

I Innst. 275 L (2013–2014): hevder komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet følgende: «Politiet har hatt store utfordringer med organisert kriminalitet som ofte følger i kjølevannet av disse omreisende tiggermiljøene.»
Sammenhengen mellom organisert kriminalitet og tigging er imidlertid dårlig dokumentert. Kirkens Bymisjons erfaring er at de som tigger i norske gater er reelt fattige mennesker som forsøker å bedre sin hverdag nettopp gjennom å be om almisser eller på andre legale måter skaffe seg litt inntekt. Det samme sier en arbeidsgruppe i Oslo bispedømme som har fokus på hvordan kirken skal forholde seg til både norske og utenlandske tiggere: «Vi kan ikke garantere at enkeltpersoner ikke utnytter fattigdommen eller fattige til mafiavirksomhet, men vår erfaring er at de fleste tiggere ikke er del av organisert kriminell virksomhet.»
En rapport fra NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, som heter «Tiggerbander og kriminelle bakmenn eller fattige EU-borgere? - Myter og realiteter om utenlandske tiggere i Oslo» konkluderer med at tiggere som hovedregel er «selvstendige næringsdrivende familier» og ikke offer for kriminelle nettverk som utnytter dere arbeid.
Undertegnede mener organisert kriminalitet og menneskehandel kan bekjempes med allerede eksisterende paragrafer i norsk lovverk.
Et tiggerforbud kan skape økt risiko for mer kriminalitet, fordi når en inntektsmulighet blir stengt, kan nye og mer uheldige inntektsaktiviteter oppstå.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Sammenhengen mellom tigging og kriminalitet ble belyst i lovproposisjonen regjeringen la frem for Stortinget i vår (Prop.83L (2013-2014)). Det ble nevnt at Oslopolitiet ikke fører egen statistikk over kriminalitet foretatt av tiggere, men distriktet melder at man ikke er i tvil om at tiggingen fører mye kriminalitet med seg. Rumenske statsborgere er den største gruppen utlendinger som pågripes for vinningskriminalitet i hovedstaden.
I forbindelse med en aksjon i Trondheim i 2013, ble 13 rumenere utvist fra Norge, deriblant en bakmann som organiserte tiggervirksomhet i byen. Under aksjonen ble det funnet store mengder tyvegods. De pågrepne var i besittelse av 100 000 kroner og hadde over en to måneders periode sendt ut nærmere 500 000 kroner fra Norge til Romania.
Rapporten «Gateliv» som NOVA nylig publiserte, fastslår at det er hevet over tvil at det foregår en del kriminalitet blant de som tigger eller er her sammen med dem.
Utslaget på statistikken over kriminalitet av et eventuelt forbud mot tigging er krevende både å spå og senere å måle. Det er likevel unaturlig å avstå fra å hindre en virksomhet som tydelig skaper uorden og utrygghet og som fører med seg organisert kriminalitet, ut fra en ide om at konsekvensen kan bli en vekst i andre kriminalitetsformer.