Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:1054 (2013-2014)
Innlevert: 30.06.2014
Sendt: 30.06.2014
Besvart: 05.08.2014 av finansminister Siv Jensen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Hvilken beholdning og verdi av aksjer i "rene" kullgruveselskap hadde Pensjonsfondet Utland pr 30. juni 2014?

Begrunnelse

Med kullgruveselskap menes i denne sammenheng selskap som for det alt vesentlige har som oppgave å utvinne kull.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Det vises til at Stortingets finanskomité den 28. januar 2014 holdt åpen høring vedrørende Statens pensjonsfond utlands investeringer i kullselskaper, jf. Dokument 8:16 S (2013-2014). Under høringen opplyste Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management, at Statens pensjonsfond utlands beholdning av aksjer ved utgangen av 2013 i selskaper som driver kullutvinning var 2 576 mill. kroner. Gitt samme klassifisering av selskaper var beholdningen per 30. juni 2014 på 2 480 mill. kroner.
Det vises for øvrig til at Finansdepartementet, i tråd med Stortingets vedtak, har opprettet en ekspertgruppe for å vurdere om utelukkelse av kull- og petroleumselskaper framstår som en mer effektiv strategi enn eierskapsutøvelse og påvirkning for å adressere klimaspørsmål og bidra til endringer fram i tid, jf. Innst. 141 S (2013-2014). Ekspertgruppen skal også gi råd om mulige kriterier for eventuell utelukkelse av denne type selskaper. Gruppens anbefalinger vil bli lagt fram høsten 2014 og vil bli gjenstand for en åpen drøfting. Anbefalingene og innspillene fra den åpne drøftingen vil inngå som en del av grunnlaget for stortingsmeldingen om forvaltningen av SPU våren 2015.