Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1073 (2013-2014)
Innlevert: 01.08.2014
Sendt: 01.08.2014
Besvart: 11.08.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): 17. juni ga Luftfartstilsynet Norwegian dispensasjon fra krav om norsk registering av sine Dreamlinere. Norwegian har tidligere fått dispensasjon i 6 måneder. Dispensasjon betyr at Norwegian kan operere med mannskap uten krav om oppholds- og arbeidstillatelse og dermed omgå norske regler.
Hva er årsaken til at Norwegian gis en forlenget dispensasjon fra norsk registrering, og betyr dette at norske selskap skal kunne etablere en praksis hvor de registrerer fartøy i andre land men flyr på norsk driftstillatelse?

Begrunnelse

Med en forlenget dispensasjon fra krav om norsk registering kan det virke som om norske myndigheter aksepterer en praksis hvor man uthuler forskriftens krav om "særlige grunner" for dispensasjon, og at man på mer langvarig basis etablerer en praksis hvor et norsk selskap kan omgå norske regler om oppholds- og arbeidstillatelse for mannskap ved å kunne fly på norsk driftstillatelse uten å være norskregistrert. Dette har hverken vært bakgrunnen for eller formålet med forskriftens dispensasjonsadgang. Risikoen er at man etablerer en praksis hvor norske selskap på mer permanent basis kan se bort fra norske krav om opphold- og arbeidstillatelse for sitt mannskap. Det reiser også spørsmål om norske luftfartsmyndigheter sitt forhold til amerikanske myndigheter som for tiden behandler spørsmålet om Norwegians rett til å fly i USA med irsk tillatelse.
De særlige grunner som etter forskrift om luftfart § 8 gir anledning til dispensasjon kan ikke knytte seg til bekvemmelighetshensyn for det enkelte selskap.
Det burde være uproblematisk for Norwegian å forholde seg til norske regler om mannskap i den tiden de avventer en beslutning fra amerikanske myndigheter. Det kan ikke være slik at Norwegian skal kunne bruke en tidsavgrenset dispensasjonsmulighet i norsk regelverk til å omgå både norske regler og amerikanske myndigheters saksbehandling.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Du viser i ditt spørsmål til ”Norwegian” som én uspesifisert enhet. Den gruppen som i dagligtale omtales som ”Norwegian”, er i dag i et konsern av fire selvstendige selskaper med separate tillatelser etter norsk eller irsk luftfartslovgivning til å drive det vi vanligvis kaller ”flyselskaper”.
Noen av de irskregistrerte luftfartøyene du trolig sikter til, har først vært brukt av det norske selskapet Norwegian Long Haul AS. I dag er det ikke lenger operativ drift i dette selskapet. Bruken av de aktuelle irskregistrerte luftfartøyene har deretter blitt overtatt av det norske flyselskapet Norwegian Air Shuttle ASA.
Innleie av irskregistrerte luftfartøy til Norwegian Air Shuttle AS ble godkjent av Luftfartstilsynet 17. og 20. juni 2014, og noen av disse har altså tidligere vært brukt av Norwegian Long Haul AS.
Du viser til bestemmelsen i forskrift om lufttransport i EØS § 8 som sier at ”Luftfartøy innleid for mer enn 6 måneder skal være registrert i Norge. Luftfartstilsynet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra denne bestemmelsen inntil 6 måneder” (understreket her). I dette ligger det at det må foreligge særlige grunner dersom et fly skal kunne leies inn for mellom 6 og 12 måneder, og først da kreves det dispensasjon etter ordlyden i forskriften.
Siden det bare er noen uker siden Norwegian Air Shuttle AS fikk tillatelse til å leie inn de aktuelle irskregistrerte flyene, har det foreløpig ikke vært aktuelt å anvende den siterte dispensasjonsbestemmelsen. Det har med andre ord ikke vært behov for noen forlenget dispensasjon, og det har ikke vært behov for å ta stilling til om det foreligger særlige hensyn. Hvert av selskapene i konsernet er med andre ord selvstendige juridiske subjekter i relasjon til de aktuelle fristreglene.