Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1082 (2013-2014)
Innlevert: 06.08.2014
Sendt: 06.08.2014
Besvart: 19.08.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Denne sommeren har vi dessverre fått mange nye eksempler på uforståelig dyremishandling ved at katter settes i pappesker ved feriestart eller den groteske historien fra Moss der hunden Lucas ble dumpet i elva, bundet til en betongblokk.
Vil regjeringen opprette et eget dyrepoliti slik Fremskrittspartiet har tatt til orde for eller vil regjeringen styrke Mattilsynet og politiet generelt for å øke etterforskningsinnsatsen?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Dyr skal behandles med omsorg, respekt og ut fra de særskilte behov som knytter seg til deres egenart. Politiet er ikke den primære kontrollmyndigheten i forhold til å se til at ikke dyr mishandles eller av andre årsaker lider overlast. Dette ansvaret er det Mattilsynet, som hører under Landbruks – og matdepartementet, som har. Politiet vil primært være mottakere av anmeldelser fra dyrevernmyndighetene. I en del tilfeller mottar politiet anmeldelser direkte fra personer eller organisasjoner. Det er viktig at denne type lovbrudd følges opp. Saker om dyremishandling kan representere etterforskingsmessige utfordringer i den forstand at det kan være vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Politiets samarbeid både med Mattilsynet og andre aktører vil være viktig for mulighetene til å følge opp en sak. Etter min mening ligger mye av løsningen dels i styrket kompetanse hos samarbeidende myndigheter og dels i gode samarbeidsrutiner. Dyremishandling har også en forebyggende side. Tverretatlig samarbeid er viktig. Tidlig intervensjon er en av grunnsteinene i det forebyggende arbeidet. I tilfeller hvor barn og ungdom begår vold mot dyr vil dette kunne resultere i forebyggende tiltak fra politiets side, herunder blant annet kontakt med barnevernet. Jeg er for øvrig i nær dialog med Landbruks- og matministeren som er fagstatsråd for dyrevernspørsmål.