Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1109 (2013-2014)
Innlevert: 15.08.2014
Sendt: 15.08.2014
Besvart: 20.08.2014 av finansminister Siv Jensen

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): Gitt en endring i formuesskatt hvor bunnfradraget økes til 2 millioner kroner og satsen reduseres til 0,8 pst., hvor stort er provenytapet, og hvor mye av dette tilfaller personer uten lønnsinntekt?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Dersom satsen i formuesskatten reduseres til 0,8 pst. og bunnfradraget økes til 2 mill. kroner (4 mill. kroner for ektepar), vil det gi et provenytap på om lag 5,5 mrd. kroner påløpt i 2014 sammenlignet med gjeldende regler. Om lag 34 pst. av skattelettelsen vil tilfalle personer 17 år og eldre uten lønnsinntekt. Denne gruppen vil få en gjennomsnittlig lettelse på om lag 1 700 kroner, mens alle personer 17 år og eldre anslås å få redusert skatten med 1 300 kroner i gjennomsnitt.
Det anslås at de som ikke har lønnsinntekt, utgjør om lag ¼ av alle personer 17 år og eldre i 2014. Disse personene har imidlertid som regel annen inntekt, og en stor andel er pensjonister. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for personene uten lønnsinntekt anslås til om lag 273 000 kroner og gjennomsnittlig pensjonsinntekt til om lag 203 000 kroner. Formuesskatten anslås til om lag 7 pst. av samlet skatt for denne gruppen.
Beregningene er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2012. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er framskrevet til 2014. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablonmessig framskrevet.