Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1111 (2013-2014)
Innlevert: 15.08.2014
Sendt: 15.08.2014
Besvart: 21.08.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På hvilken måte vil statsråden følge opp dommen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, og sørge for at norsk praksis når det gjelder utvisning og innreiseforbud ikke strider mot Den europeiske menneskerettighetskonvensjon art 8 om retten til respekt for privatliv og familieliv?

Begrunnelse

24. juli i år fastslo Den europeiske menneskerettighetsdomstolen at Norge har brutt Den europeiske menneskerettighetskonvensjon art 8 gjennom å utvise og pålegge en gift, tyrkisk trebarnsfar innreiseforbud på fem år.
Temaet i saken var om det forelå en riktig balanse mellom klagernes rett til respekt for familieliv på den ene siden, og den offentlige interesse i å sikre en effektiv immigrasjonskontroll på den andre siden.
Domstolen uttalte at et nasjonalt immigrasjonsregelverk basert på administrative sanksjoner i form av utvisning, ikke som sådan var i strid med artikkel 8.
Domstolen fant imidlertid at det i denne saken ikke var proporsjonalt å utvise faren og ilegge fem års innreiseforbud. Retten la vekt på at den ene datteren hadde ekstra omsorgsbehov og domstolen var ikke overbevist om at det var lagt tilstrekkelig vekt på hensynet til barnets beste. Domstolen mente enstemmig med at utvisningen og ileggelse av et fem års innreiseforbud innebar en krenkelse av artikkel 8.
Praksis i denne saken er på ingen måte unik. Det vises blant annet til at Høyesterett i 2010 kom til at utvisningen ikke var et uforholdsmessig tiltak, selv om kone og barn fikk opphold i Norge.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg er kjent med at Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) avsa dom i en utvisningssak mot Norge tidligere i sommer, der EMD, etter en konkret helhetsvurdering, kom til at utvisningsvedtaket er en krenkelse av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 8.
Norges frist for eventuelt å anmode om at saken skal behandles i EMDs storkammer utløper 24. oktober 2014, og dommen er således ikke rettskraftig. Departementet går nå gjennom dommen og dens premisser før det tas en avgjørelse om eventuell anke. Først når dette spørsmålet er avgjort, vil det være naturlig å vurdere hva som vil være riktig og nødvendig oppfølging.