Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1144 (2013-2014)
Innlevert: 26.08.2014
Sendt: 27.08.2014
Besvart: 03.09.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Nærings- og fiskeridepartementet sendte 27. juli ut pressemeldinga "Reguleringer for fangst av kongekrabbe i 2014/2015". Her framkom det at "Det innføres et vilkår om nedre lengde på seks meter for fartøy som deltar i åpen gruppe."
Hvorfor kommer en slik melding så sent som bare fire dager før kongekrabbefisket tok til og hvordan samsvarer dette med regjeringens mantra om forutsigbarhet for næringsutøvere, samt hvorfor er det et båtlengdekrav på 6 meter som skal sikre et selvstendig kongekrabbefiske mht. dyrevelferd?

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: En nedre fartøystørrelse i åpen gruppe er en problemstilling som Fiskeridirektoratet har hatt på høring, og som de aller fleste høringsinstansene var positive til. Det finnes eksempler på at båter har kommet slepende med fangsten for levering, fordi båten er så liten at den ikke har kapasitet til å ha fangsten om bord. Mattilsynet har påpekt at hensynene til god dyrevelferd forutsetter fartøy av en viss størrelse. Det er ellers mange som har påpekt at fartøyet må være av en viss størrelse for at det skal være praktisk mulig å utøve et selvstendig kommersielt kongekrabbefiske med teiner på en forsvarlig måte. Den registrerte deltakelsen i åpen gruppe har økt betydelig, med det resultat at totalkvoten må deles på stadig flere. Dersom småbåter nyttes som rene kvotefartøy og kvotene fiskes som tilleggskvoter av større fartøy, hvilket vi dessverre ikke kan utelukke har skjedd, innebærer dette reduserte kvoter til alle andre.
Fiskeridirektoratet foreslo en nedre fartøygrense i åpen gruppe i fisket etter kongekrabbe. Når det nå ble valgt å innføre en grense på seks meter har jeg vært relativt forsiktig. Vi snakker i realiteten om små åpne fartøy under 20 fot, og ikke det vi normalt omtaler som ”små fartøy” i fiskeflåten. Jeg tror det er bred enighet om at de aller minste åpne båtene er lite egnet til å utøve et selvstendig kongekrabbefiske med teiner, og at det vil være hensiktsmessig å ha vilkår om en nedre fartøystørrelse for utøvelse av kommersielt kongekrabbefiske.
Jeg vil understreke at den nye seksmetersgrensen ikke ekskluderer noen fiskere fra å drive kongekrabbefiske. Den nedre fartøygrensen er kun et vilkår for å delta i åpen gruppe, som altså fortsatt er åpen for de som fyller vilkårene og som vil utøve et kommersielt fiske etter kongekrabbe. Et slikt vilkår bidrar til nødvendig avgrensing og gjør det dermed mulig å videreføre en åpen gruppe i dette fiskeriet.
Når det gjelder forutsigbarhet har det lenge vært lagt opp til innføring av en nedre fartøylengde i åpen gruppe, selv om forskriften ble fastsatt få dager før nytt reguleringsår startet 1. august. Fiskeridirektoratet foreslo altså en grense i høringen som gikk ut i vår, og mange av høringsinstansene har påpekt nødvendigheten av et slikt vilkår. En slik nedre fartøylengde ble også foreslått av Fiskeridirektoratet i fjorårets høring.
Jeg synes for øvrig det er verdt å merke seg positive signaler fra næringen om at de nye reguleringene er godt mottatt.