Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1160 (2013-2014)
Innlevert: 27.08.2014
Sendt: 28.08.2014
Besvart: 09.09.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hva er den geografiske fordelingen av avtalespesialister fordelt på fylke og spesialitet, og hvordan er dekningen per innbygger i de ulike spesialitetene i de ulike fylkene?

Begrunnelse

Avtalespesialister utgjør en sentral del av spesialisthelsetjenesten. Avtalespesialister kan i samarbeid med sykehus og kommunehelsetjeneste bidra til å gi pasienter rask og effektiv spesialisthjelp av høy kvalitet. Avtalespesialistene kan også være viktige for å gi kortere reisevei siden de ikke er lokalisert på sykehus. Daværende helseminister Støre ba i oppdragsdokumentet til helseregionene for 2013 om en bedre geografisk fordeling av avtalespesialistene. Dette er viktig særlig for pasienter som bor langt fra aktuell sykehuspoliklinikk. Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra ulike deler av landet på at avtalespesialistene er geografisk skjevfordelt. Det er derfor viktig at helseregionene følger opp daværende statsråd Støres pålegg ved å opprette flere avtalespesialister i de delene av landet hvor dekningen er dårlig.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Fylkesvis oversikt over antall årsverk avtalespesialister per 100 000 innbyggere, per spesialitet samt spesialister i klinisk psykologi følger vedlagt.
I regjeringens politiske plattform (Sundvoldenerklæringen) står det bl.a. at regjeringen vil ”Utvide antallet hjemler for avtalespesialister og benytte avtalespesialistene mer.” På denne bakgrunn gjennomføres det i 2014 en dialog om avtalespesialistordningen mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Den norske legeforening, Norsk Psykologforening og de regionale helseforetakene om avtalespesialistordningen. Det er sentralt for meg at avtalespesialistordningen er fleksibel slik at ordningen kan møte endrede behov og vurderinger. Videre er det viktig at avtalespesialistenes rolle og tjenesteyting ses i sammenheng med den øvrige helsetjenesten.
I dialogen er bl.a. avtaleverk, rapportering og finansiering satt på dagsorden. Høsten 2014 vil anvendes til å diskutere endringer i ordningen. Det kan medføre endringer i finansieringsordninger, avtaleverk og forskrifter. Stortinget vil selvfølgelig informeres på egnet og korrekt måte om hvilke endringer som vil gjøres i ordningen. Herunder vil det fremmes lovendringsforslag dersom det blir nødvendig.


Vedlegg til svar:

Lenke til vedlegget med tabell i pdf-format