Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1205 (2013-2014)
Innlevert: 10.09.2014
Sendt: 10.09.2014
Besvart: 19.09.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Stortingsflertallet i vår ba regjeringen vurdere om kompensasjonsordningen gjennom infrastrukturtiltak også skulle gjelde tilstøtende geografiske områder som Namdalen, som også rammes av endringene i EUs regelverk.
Hvorfor har ikke regjeringen lagt fram kompenserende infrastrukturtiltak til Namdalen?

Begrunnelse

Onsdag 3.9 la regjeringen fram sin kompensasjon til Nord-Norge for endringen i EU sitt regelverk for regional støtte. Regjeringen bevilger midler til asfalt og dekkelegging på riks og fylkesvegnettet og til enkeltprosjekter for bruer og flaskehalser i Nord-Norge. Regjeringen legger ikke fram noen kompensasjon til Namdalen som også rammes av endringen i EUs regelverk.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen har foreslått ulike tiltak for å kompensere kommunene som blir berørt av sektorunntakene i arbeidsgiveravgiften. Regjeringens forslag til kompenserende infrastrukturtiltak er ikke rettet direkte mot den enkelte kommune som er berørt av endringen i arbeidsgiveravgiften. I Nord-Norge er det mange kommuner som blir berørt av endringen uten at det er foreslått konkrete infrastrukturtiltak i den enkelte kommune.
Opp mot 80 pst. av den samlede provenyvirkningen av omleggingen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er anslått å bli belastet arbeidsgivere i Nord-Norge. Regjeringen har derfor valgt å prioritere infrastrukturtiltak i Nord-Norge hvor virkningen av endringen er størst. Ved vurdering av tiltakene er det lagt vekt på tiltak som har effekt for næringsrettet transport.
I tillegg vil reglene for bagatellmessig støtte (fribeløpsordningen) også gjelde for alle nye sektorunntatte aktiviteter. For 2014 er det generelle fribeløpet 450.000 kroner, mens det for godstransport på vei er 225.000 kroner. Som varslet i Prop. 118S (2013-2014) vil regjeringen vurdere nivået på fribeløpet i forbindelse med budsjettet for 2015 i lys av utviklingen i euro-kurs. Der det er inngått avtaler med det offentlige om kjøp av transporttjenester, vil merkostnadene for transportselskapene kunne veltes over i økte kostnader for stat og fylkeskommune. Regjeringen vil derfor kompensere fylkeskommunene gjennom skjønnstilskuddet som inngår i de frie inntektene. I 2014 utgjør dette 44 mill. kroner, og et grovt anslag for 2015 er på 132 mill. kroner. Disse to ordningene vil også kunne avhjelpe bedrifter lokalisert i Namdalen.