Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1230 (2013-2014)
Innlevert: 17.09.2014
Sendt: 17.09.2014
Besvart: 23.09.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvordan sikres det at hjemkommunene får informasjon når hjemvendte Syria-farere kommer tilbake til kommunen?

Begrunnelse

Tall fra PST viser at en del personer den siste tiden har kommet tilbake til Norge etter opphold i Irak og Syria. PST antar at flere av disse har oppholdt seg i krigsområder, muligens også deltatt i kamphandlinger.
I regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme er tiltakspunkt 22: «Varsling ved hjemkomst av personer som har deltatt i kamphandlinger i utlandet (fremmedkrigere)»

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er etablert rutiner som sikrer at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) varsler det enkelte politidistrikt når personer kommer tilbake til landet etter å ha vært i konfliktsoner i utlandet hvor de kan ha deltatt i kamphandlinger som fremmedkrigere. Det er det enkelte politidistrikt som varsler den aktuelle kommune hvor vedkommende bor.
For å sikre god og rettidig varsling til kommunene vil det også for denne varslingen bli utarbeidet nasjonale retningslinjer av Politidirektoratet. I tillegg vil det bli utarbeidet rutiner for mottakerleddet i politidistriktet som skal sikre at informasjonen fra PST blir mottatt og behandlet enhetlig i alle politidistriktene. Dette arbeidet har høy prioritet.
Ved å motta slik informasjon, skal kommunene kunne vurdere om det er aktuelt å tilby særskilt oppfølging. Før den aktuelle kommunen varsles, foretas det en individuell vurdering av om utlevering av slik informasjon vil være til hinder for PSTs arbeid.
Rutinene er i samsvar med tiltak 22 i Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.