Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1233 (2013-2014)
Innlevert: 17.09.2014
Sendt: 17.09.2014
Besvart: 24.09.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Sveinung Rotevatn (V)

Spørsmål

Sveinung Rotevatn (V): Vil statsråden leggje til rette for at elevar som tek omval skal kunne vere heiltidselevar?

Begrunnelse

Kunnskapsdepartementet tolka i eit brev 11.6. til m.a. Sogn og Fjordane fylkeskommune at

"Departementet legger til grunn at når en elev har fullført og bestått opplæringen i et fag, så skal sluttvurderingen følge eleven helt frem til vitnemålet, med mindre eleven tar faget på nytt som privatist. Dette gjelder også for elever som foretar omvalg."

Dette er ei praksisendring vi i Venstre er skeptiske til.
Tidligare var det slik at elevar som skifta utdanningsprogram kan søke om fritak i fag dei alt har karakter i, og få overført karakterane som dei alt har på vitnemålet til nytt program, eller dei kunne følgje faget og få oppført den beste karakteren.
Den nye tolkinga vil medføre at fleire endrar status frå fulltidselev til deltidselev. Dette medfører med anna at elevane får redusert stipend og lån (fordi dei vert deltidselevar). Fleire lærarar melder til oss at denne statusen gjer at fleire elevar også møter mindre i andre fag og gjer det dårlegare på skolen.
Hovudregelen er at elevane skal vere fulltidselevar. Det bør det også vere når dei skiftar utdanningsprogram, og det bør leggjast til rette for det. Dei bør også få høve til å ta opp att fag som ordinære elevar, og sjølv velje kva karakter dei vil ha oppført på vitnemålet.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Elevar i vidaregåande opplæring har rett til å foreta eitt omval, jf. opplæringslova § 3-1 fjerde ledd. For å tryggje denne retten fastslår forskrifta § 6-5 at omvalselevar som hovudregel skal takast inn som fulltidselevar, noko som inneber at omvalselevar ved inntaket skal prioriterast før deltidselevar.
I samanheng med dei nye reglane for inntak til vidaregåande opplæring blei det sendt ut eit førebels rundskriv der det ble lagt til grunn at omvalselevar kunne velje mellom a) inntak som deltidselev med rett til godskriving av tidlegare beståtte fag, eller b) inntak som heiltidselev med den konsekvens at tidlegare beståtte fag blir annullerte. Departementet fekk mange spørsmål til denne tolkinga av loven, og sendte derfor ut eit svar med kopi til alle fylkeskommunar og til fylkesmannsembeta. I brevet blei det, som representanten viser til, presisert at hovudregelen er at ein elev som har fullført og bestått opplæring i eit fag skal behalde sluttvurderinga med mindre eleven forbetrar karakteren som privatist.
Eg er kjent med at det tidlegare har vore ulik praksis i fylka, og for nokon vil presiseringa frå departementet innebere ei endring i praksis. Spørsmålet om kva for rettar elevar som tek omval skal ha reiser ei rekke kompliserte problemstillingar, mellom anna om pliktene til fylkeskommunen, studiestøtte og kva som er rettferdig i forhold til andre elevar i vidaregåande opplæring. Dette er problemstillingar som vi nå vurderer, og målet er å komme fram til ei rettferdig løysning som sikrar elevane sine rettar til omval og bidrar til regjeringa sitt mål om økt gjennomføring i vidaregåande opplæring.