Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1270 (2013-2014)
Innlevert: 30.09.2014
Sendt: 30.09.2014
Besvart: 08.10.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hva vil statsråden gjøre for å utnytte kapasiteten på jernbanen vest for Oslo mer effektivt?

Begrunnelse

Rundt hele Oslo er det behov for økt kapasitet og økt tilbud på jernbane. Vest for Oslo har flytoget flere ruter som til dels går med lite belegg. Disse rutene er ikke åpne for lokaltrafikk. Det hadde vært nyttig om statsråden redegjorde for hvilke utredninger som ligger til grunn for bruken av kapasiteten vest for Oslo til dette formålet, og om statsråden kan tenke seg å ta et initiativ til å bruke denne kapasiteten annerledes.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Flytoget AS har i dag tilgang til å transportere passasjerer på strekningen Drammen-Oslo Lufthavn (tilbringertjeneste til og fra flyplassen). Gardermobanen ble bygget for å kunne gi et godt togtilbud for flyreisende ved Oslo Lufthavn. Målet har vært at Oslo Lufthavn skal ha en høy kollektivandel. I dag er denne 66 %, hvor av Flytogets reisende utgjør 36,2 % av det totale antall reisende.
Flytoget har så langt ikke uttrykt noe ønske eller søkt om å få tilby togreiser til pendlere på strekningen selskapet trafikkerer. Etter det Samferdselsdepartementet forstår er Flytoget av den oppfatning at det vil forringe kvaliteten på den tjenesten selskapet utfører som en ren tilbringertjeneste. Flytoget har hatt en kundetilfredshetsindeks på 96 av en skala på 100 siden 2008 og frem til i dag.
Regjeringen arbeider med en reform av jernbanesektoren for å oppnå en hensiktsmessig styringsstruktur, forretningsmessig organisasjonsform og tydelige mål. I arbeidet ses det nærmere på en rekke forhold, herunder hvordan vi kan etablere bedre togtilbud gjennom bruk av konkurranse. Det vil videre være av vesentlig betydning at gjennomføringen av konkurranse innen persontransport med tog gir en best mulig utnyttelse av knapp infrastrukturkapasitet. I budsjettproposisjonen for 2015 er arbeidet med reform av jernbanesektoren nærmere omtalt.
Avslutningsvis vil jeg nevne at det pågår et viktig arbeid med en konseptvalgutredning (KVU) for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo. Det legges opp til at KVUen vil være ferdig innen 1. mai 2015, hvorpå det vil bli gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1). KVUen vil være et sentralt grunnlagsdokument inn mot neste transportplan for å kunne vurdere tiltak og virkemidler for å øke kapasiteten i kollektivtransportsystemet, herunder togtilbudet, i Oslo-området.