Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til kulturministeren

Dokument nr. 15:2 (2014-2015)
Innlevert: 02.10.2014
Sendt: 02.10.2014
Besvart: 09.10.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): I 2010 innførte Stortinget en ordning hvor blant annet idrettslag som bygger egne nærmiljø- eller idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift. I 2010, 2011 og 2013 fikk anleggene full kompensasjon. I 2012 var det en avkorting på 10 pst. I 2014 har det blitt foretatt en avkorting på 42,9 pst.
Vil statsråden sørge for en tilleggsbevilgning i 2014 som gjør kompensasjonsordningen fullverdig?

Begrunnelse

Det er gjennom statsbudsjettet og revidert statsbudsjett bevilget 64,9 millioner kroner til ordningen i 2014. Det er godkjent søknader for 113,8 millioner kroner. Det gir en avkorting på 42,9 millioner kroner.
I Rogaland er det en rekke anlegg som rammes av den kraftige avkortingen. Det er godkjent prosjekter for kr 3 642 713 og tildelt et beløp på kr 2 078 652. I et brev jeg har mottatt fra idrettskretsen skriver de:

"Dette vil igjen føre til at idrettslagene får mindre ressurser til å bruke på aktivitetstilbud i idrettslaget.
De konkrete anleggene i Rogaland som rammes og avkortingen som er foretatt:

Haugesund Pistolklubb - Luftskiver - kr 9557
Bjerkreim IL - aktivitetsbakke og rulleskiløype - kr 369401
Finnøy IL - Leikvoll stadion kunstgress - kr 69426
Haugesund Tennisklubb - squashhall - kr 183681
rvastad IL - utstyrslager/garasje - kr 45215
Sviland BMX - anlegg - kr 245263
Hana IL - Øygard ungdomskole kunstgress - kr 56642
Hana IL - Aspervika skole balløkke - kr 39150
Havørn Fotball - Tananger stadion kunstgress - kr 243347
Fjellbergskardet Velforening - Ballbinge - kr 17175
Nappatjørn velforening - nærmiljøanlegg - kr. 24587."

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg ble innført i 2010 for å lette finansieringen av anleggsinvesteringer for idrettslag og foreninger. Dette er en rammestyrt ordning, hvor Stortinget foretar årlige bevilgninger over statsbudsjettet (kap. 315, post 82). Før denne ordningen ble innført måtte idrettslag og foreninger betale merverdiavgift fullt ut, uten noen form for kompensasjon. Sammenliknet med perioden før 2010 gir ordningen en betydelig lettelse i finansieringen av idrettsanlegg. Bevilgningen for 2014 var opprinnelig 55,8 mill. kroner. I revidert nasjonalbudsjett 2014 ble bevilgningen økt med 10 mill. kroner til 65,8 mill. kroner. Samlet godkjent søknadsbeløp i 2014 var i underkant av 114 mill. kroner. Dette ga en avkortning på i underkant av 43 pst. for alle godkjente søknader. Til sammenlikning var det godkjente søknader for 62,5 mill. kroner i 2013. Det året var søknadsperioden kun 8,5 måneder mot normalt 12 måneder mellom de årlige søknadsfristene. I 2013 var bevilget beløp 63,9 mill. kroner og alle godkjente søknader ble derfor innvilget fullt ut. Det går fram av bestemmelsene for ordningen at dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, blir det lik prosentvis avkortning for alle godkjente søknader. Søknadsfristen i 2014 var 1. mai. Lotteri- og stiftelsestilsynet la et par uker senere ut informasjon på sine hjemmesider om at det måtte forventes avkorting av kompensasjonen i år. Kompensasjonsordningen er viktig for å lette finansieringen av anleggsinvesteringer for idrettslag og foreninger. For å sikre gode og forutsigbare rammebetingelser vil jeg arbeide for en høy innvilgelsesprosent i denne ordningen.