Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:13 (2014-2015)
Innlevert: 02.10.2014
Sendt: 03.10.2014
Besvart: 10.10.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Kjenner arbeidsministeren til tilfeller der anleggsarbeidere som ukependler har ønsket å inngå avtaler om litt lengre dager for å kunne ta tidlig helg men at det sentrale forbundet har hindret en slik ordning?

Begrunnelse

Arbeidsministeren legger fram forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, og mener selv at disse endringene vil føre til et mer familievennlig arbeidsliv.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Ja, jeg har møtt flere anleggsarbeidere og arbeidere fra andre yrkesgrupper som ukependler, og som har uttalt at de skulle ønske at dagens regler var litt mer fleksible slik at de kunne jobbe noe mer enn hva dagens lov åpner for, og dermed kunne tatt lengre helg.
I tillegg har jeg registrert at de sentrale organisasjonene i noen tilfeller har avslått søknader om arbeidstidsordninger som både ansatte og tillitsvalgte lokalt har ønsket. Departementet har ingen oversikt over avslag som er gitt.
I 2013 gjennomførte departementet en kartlegging i samarbeid med arbeidslivets parter om avtaler inngått på sentralt nivå. Den viste at det i 2012 var om lag 1 300 slike avtaler. Kartleggingen omhandlet ikke omfanget av avslag, eller hvilke forslag til avtaler som ikke ble fremmet pga. av vanskeligheten med å starte en omfattende prosess for å få til en arbeidstidsordning.
For regjeringen er det viktig å skape noe større rom for at partene lokalt enkelt kan finne fram til gode løsninger tilpasset den enkelte arbeidsplass og arbeidstaker. I tilfeller der man lokalt og sentralt er uenige om hvorvidt disse ordningene er forsvarlige, mener jeg man i større grad enn i dag bør kunne få ordningene vurdert og eventuelt godkjent av Arbeidstilsynet.