Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:17 (2014-2015)
Innlevert: 03.10.2014
Sendt: 06.10.2014
Besvart: 09.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Hva vil statsråden gjøre for å forsikre seg om at vi ikke returnerer i strid med flyktningkonvensjonen inntil en utredning av praksis knyttet til beskyttelse basert på religion eller seksuell legning er ferdig?

Begrunnelse

Iran fikk i 2012 en ny straffelov. Ifølge ulike menneskerettighetsorganisasjoner er den utformet slik at det er langt enklere for iranske myndigheter å utstede dødsstraff overfor mennesker som har konvertert fra islam til annen tro. Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har det siste året rapportert om flere tilfeller der kristne konvertitter returneres til forfølgelse i Iran.
I avtalen regjeringen inngikk med Krf og Venstre i februar er det avtalt at det skal gjøres en utredning av praktiseringen av beskyttelse basert på religion eller seksuell legning. Denne utredningen er enda ikke ferdig. Til tross for dette har konverterte iranere den siste tiden opplevd å bli returnert fra Norge til Iran eller lever med varsel om retur.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg vil innledningsvis vise til at jeg som statsråd, slik utlendingsforvaltningen er organisert i dag, ikke kan gripe inn i eller påvirke utfallet av enkeltsaker, med unntak av saker som berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn.
Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) som tar stilling til om asylsøkere kan risikere forfølgelse på grunn av sin religion eller sin seksuelle legning. Hver søknad vurderes konkret ut fra søkerens individuelle anførsler og ut fra den landinformasjon som til enhver tid foreligger om den enkelte søkers forventede situasjon ved retur til hjemlandet.
I begrunnelsen for spørsmålet vises det til endringer i iransk straffelov. Jeg vil presisere at det enkelte lands strafferegler og hvordan disse praktiseres er relevante kildeopplysninger som Utlendingsforvaltningens enhet for landinformasjon (Landinfo) kontinuerlig jobber med å kartlegge og oppdatere, og som UDI og UNE vektlegger i sine vurderinger.
I representantens begrunnelse vises det videre til rapporteringer fra NOAS vedrørende kristne konvertitters situasjon i Iran. Departementet er kjent med NOAS’ rapport Tro, håp og forfølgelse fra juni i år, hvor det hevdes at dagens praksis ikke i tilstrekkelig grad ivaretar iranske konvertitters beskyttelsesbehov og at konsekvensen er at mennesker med et reelt beskyttelsesbehov blir returnert til forfølgelse i Iran. Departementet er imidlertid også kjent med at UNE har imøtegått kritikken og anførslene på en grundig måte og forklart sin praksis.
På nåværende tidspunkt mener jeg det ikke foreligger holdepunkter for å betvile at norsk asylsaksbehandling er i tråd med flyktningkonvensjonen eller andre internasjonale forpliktelser. Jeg ser imidlertid frem til at utredningen blir lagt frem. Regjeringen jobber med å følge opp samarbeidsavtalen og de fremforhandlede gjennomføringspunktene på utlendingsfeltet mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre. I den sammenheng følges også opp punktet om å utrede og sammenlikne praktiseringen av beskyttelse basert på religion eller tilhørighet til sosial gruppe (seksuell legning) med UNHCRs retningslinjer og EUs statusdirektiv. Rapporten skal foreligge ved årsskiftet.