Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:38 (2014-2015)
Innlevert: 09.10.2014
Sendt: 09.10.2014
Besvart: 16.10.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Barn og unge under 18 år begår mellom 30-50 pst. av alle seksuelle overgrep mot barn, noe som er svært høye tall. Det betyr at mange overgripere er barn og har et ekstra behov for oppfølging for å hindre gjentagelse. Norge har ikke egne behandlingshjem for barn som begår seksuelle overgrep, og sendes derfor på institusjoner sammen med barn som har vært utsatt for overgrep.
Har statsråden planer om å opprette et eget behandlingshjem for barn som selv er overgripere, og når vil dette i tilfelle opprettes?

Begrunnelse

Det foreligger lite forsking i Norge vedrørende omfanget av hvor mange unge overgripere det er i Norge som begår seksuelle overgrep. Det foreligger imidlertid en del internasjonal forskning på området. Det estimeres, at unge begår 20 pst. av voldtekter, og mellom 30 og 50 pst. av seksuelle overgrep mot barn. Disse tallene er fra 1980-tallet, men en dansk studie fra 2005 viser at andelen i Skandinavia ligger på det samme nivået. Dette er alarmerende høye tall, spesielt med tanke på at vi vet at barn som selv er overgripere blir plassert på institusjon med andre barn som har blitt utsatt for overgrep. Dett er helt uholdbart og må oppheve snarest. Barn som er overgripere må få et godt tilbud for å sikre at de ikke fortsetter med dette i voksen alder. I tillegg må det sikres mer forskning på området slik at det sikres målrettede tiltak. Både Sverige og Danmark har egne behandlingshjem for barn som begår seksuelle overgrep, henholdsvis Off Clinic og Januscenteret. Norge bør opprette slikt behandlingshjem, både for å drive behandling, metodeutvikling og vitenskapsinnsamling på området.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg vil først takke representanten Ropstad for å løfte opp et viktig tema som vi har for lite kunnskap om i dag. Dette er et spørsmål som ligger i skjæringspunktet mellom mitt og helse- og omsorgsministerens ansvarsområde, derfor har jeg vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet i denne saken.
Ifølge Helsedirektoratet har vi per i dag ikke tilstrekkelig kunnskap i Norge om den behandling som tilbys barn som selv er overgripere. Det er derfor behov for en gjennomgang av hvilke behandlingstilbud som finnes, herunder kvaliteten på tilbudet. Blant annet vil erfaringene fra Betanien BUP i Bergen, som gir behandling til denne gruppen i dag, vurderes nærmere.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet gitt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i oppdrag å lage en oversikt over, og gi en vurdering av, dagens behandlingstilbud til barn og ungdom som er utsatt for vold og seksuelle overgrep, samt for unge voldsutøvere og overgripere. Denne skal etter planen ferdigstilles i 2015. Ambisjonen er å nå fram tidlig til barn med overgrepsatferd, og gi hjelp som kan skape varig endring.
Jeg avventer nå kartleggingen fra NKVTS før det kan tas stilling til hvordan behandlingstilbudet for barn som er overgripere bør utformes.
Jeg viser for øvrig til at Helsedirektoratet arbeider med en rapport som omhandler behovet for nye nasjonale tjenester innenfor fagområdet psykisk helsevern. Unge overgripere er en av gruppene som vil bli omtalt i dette arbeidet. Rapporten skal etter planen oversendes Helse- og omsorgsdepartementet 1. november i år.
Familievernet er i ferd med å bygge opp tilbud som inkluderer barn og unge som utøver vold. Når det gjelder de yngre barna (særlig de under 12 år) som ennå ikke har utviklet alvorlige volds- og aggresjonsproblemer, kan familievernet tilby ulike tiltak rettet mot foreldrene og familien. I tilfeller hvor ungdommer over 12 år har utviklet et volds- og aggresjonsproblem, er det nødvendig med tiltak som mer aktivt involverer den unge.
Alternativ til Vold (ATV), som har lang erfaring fra arbeid med unge voldsutøvere, er en sentral samarbeidspartner og bidragsyter for familievernet i dette arbeidet.
Regjeringen har i budsjettet for 2015 styrker familievernet med 15 millioner kroner. Tidlig hjelp og forebygging er viktig for familiene. Styrkingen av familievernet vil gjøre det mulig å forsterke det forebyggende arbeidet, og gi hjelp til flere voldsutsatte familier og familier som lever med høyt konfliktnivå.