Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:77 (2014-2015)
Innlevert: 17.10.2014
Sendt: 17.10.2014
Besvart: 27.10.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Det vises til svar på spørsmål nr. 1195 (Dokument nr. 15:1195 (2013-2014)) der det fremgår at det er kommunestyrets vedtak som er avgjørende i spørsmålet om kommunesammenslåing. I Stavanger Aftenblad 13. oktober 2014 kan vi lese at statsråden utelukker bruk av tvang for å slå sammen kommuner på Nord-Jæren. Statsråden sier at det kun er i tilfeller der fire, fem små kommuner vil gå sammen og én av de sier nei at tvang er aktuelt.
Kan statsråden bekrefte at dette gjelder som et generelt prinsipp for kommunereformen?

Begrunnelse

Stavanger Aftenblad 13. oktober:

"- Tvang er uheldig. Jeg ønsker ikke kommuner der det blir bråk i flere tiår etter endringer. Det har vi sett tidligere, og det skal vi ikke ha på nytt. De eneste tilfellene som kan skje ved tvang, er dersom fire, fem små kommuner i en klynge vil gå sammen, men bare én sier nei.
-Utelukker du tvang på Jæren og Nord-Jæren?
- Ja, svarte ministeren."

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: De sitatene Pollestad viser til er upresist gjengitt av Stavanger Aftenblad.
Arbeidet med kommunereformen er nå godt i gang. Lokale politikere viser lederskap, og mange har startet samtaler om mulig kommunesammenslåing.
Som representanten Pollestad er kjent med planlegger regjeringen å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren 2017. Regjeringen legger vekt på frivillighet og gode lokale prosesser. Vi har likevel understreket at enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket og hensiktsmessige ut fra regionale hensyn.
Da Stortinget behandlet meldingsdelen i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S (2013-2014)) var flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre,

"[...] opptatt av at det skal være reell frivillighet for de kommunene som deltar i sammenslåingsprosesser."

Dette flertallet sa videre at "[d]ersom kommuner etter en helhetlig vurdering og etter å ha innhentet synspunkter fra sine innbyggere konkluderer med at sammenslåing ikke er aktuelt på det nåværende tidspunkt, er dette en konklusjon flertallet mener må respekteres. Unntak fra dette frivillighetsprinsippet vil likevel kunne være aktuelt i helt spesielle situasjoner der enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn".
Medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, operasjonaliserte dette ved å vise til

"[...] at ett eksempel på et slikt unntak kan være en situasjon der tre kommuner i en region støtter en sammenslåing, mens den fjerde kommunen sier nei."

Dette viser at kommunereformen ikke er en tvangsreform, verken fra Stortingets eller regjeringens side.
Vi har nå startet arbeidet med lokale og regionale prosesser som skal gi grunnlaget for en robust kommunestruktur som skal stå seg i lang tid fremover. Jeg har tillit til at lokalpolitikere over hele landet viser lokalt lederskap, og finner en fremtidsrettet kommunestruktur for innbyggerne og næringslivet i sine nærområder.
Jeg kan dermed bekrefte for representanten Pollestad at regjeringens politikk i arbeidet med kommunereformen er i tråd med Stortingets flertall.