Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:89 (2014-2015)
Innlevert: 20.10.2014
Sendt: 20.10.2014
Besvart: 27.10.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Kan olje- og energiministeren redegjøre for hvordan departementet nå arbeider sammen med utbygger for å kunne forsikre Stortinget om at det blir etablert en ufravikelig forpliktelse til å gjennomføre en områdeløsning med kraft fra land så raskt som mulig og senest i 2022 i tråd med Stortingets vedtatte forutsetning?

Begrunnelse

Det vises til artikkel i Teknisk Ukeblad 2. oktober 2014 "Feil Spenning på Sverdrup".
I artikkelen kommer det frem at den foreslåtte løsningen med en 33 kV kabel i første byggetrinn ikke har kapasitet for å forsyne hele Utsirahøyden med kraft fra land. Dette innebærer at utbygger, for å oppfylle Stortingets vedtatte forutsetninger for området fastsatt gjennom Innst. 237 S (2013-2014), må forplikte seg til å legge en ny kabel og tekniske installasjoner for en 90/110kV løsning eller bygge om allerede etablert løsning for å kunne etablere en områdeløsning så raskt som mulig og senest i 2022. På bakgrunn av artikkelen kan det reises tvil om Stortingets vedtatte forutsetninger skal oppfylles.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Jeg følger nå opp det Stortinget har bestemt om en samordnet kraft fra land-løsning til Utsirahøgda.
Oljedirektoratet leverte 17. september 2014 en faglig vurdering av etableringen av en samordnet kraft fra land-løsning til Utsirahøgda. Jeg redegjorde for vurderingen i Prop. 1 S (2014-2015).
Oljedirektoratet omtalte i arbeidet også bakgrunnen for ulike spenningsnivåer og hvordan en områdeløsning mest hensiktsmessig kan etableres. Deler av anlegget som bygges på land vil allerede ved Sverdrups første byggetrinn bli dimensjonert for å kunne forsyne hele området med kraft. Ved etablering av den samordnede kraftløsningen, vil det måtte bygges en ekstra omformer på Haugsneset og legges en ekstra likestrøms kraftkabel fra Kårstø/Haugsneset ut til vertsplattformen på Utsirahøgda. I tillegg må det trekkes vekselstrømkabler mellom vertsplattformen og Grieg/Aasen og Krog. Etter ODs vurdering er en slik områdeløsning for kraft fra land mulig å gjennomføre innen 2022.
I tråd med Innst. 237 S (2013–2014) vil departementet i stortingsproposisjonen om første byggetrinn for Sverdrup-funnet, som planlegges lagt fram for Stortinget våren 2015, komme tilbake med vilkår knyttet til etablering av en områdeløsning for kraft fra land til feltene Krog, Grieg, Aasen og Sverdrup.